/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1, år 2008 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Statistiken över kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd under det första kvartalet 2008 syftar till att ge en snabb belysning av frågan. Ekonomiskt bistånd respektive introduktionsersättning till vissa andra utlänningar redovisas på kommunnivå.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under första kvartalet år 2008. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med första kvartalet år 2008. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under första kvartalet år 2008

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under första kvartalet 2008 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 312 miljoner kronor. Vid jämförelse med första kvartalet år 2007 är det en ökning med en procent.
  • Till flyktingar har under det första kvartalet 2008 betalats ut 534 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är 20 procent högre än motsvarande kvartal år 2007. Vid jämförelse med första kvartalet år 2003 har utbetalningarna ökat med 77 procent.
  • Av de 259 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 182 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Första kvartalet år 2007 var det 244 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 153 kommuner betalade ut introduktionsersättning.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-44-5
Format: PDF
Antal sidor: 37
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00