/
/

Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna – insatser år 2007

Rapporten redovisar statistik för 2007 över kommunernas stöd, vård och behandling för vuxna med missbruk och övriga vuxna i socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Såväl individuellt behovsprövade öppna insatser som boende och tvångsvård minskade.

Sammanfattning

Inledning

I denna publikation redovisas statistik om kommunernas vård, omvårdnad och behandling för målgrupperna vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Sverige 2007. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS).

För båda grupperna redovisas insatserna som ges enligt socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 i form av bistånd som avser boende, individuellt behovsprövade öppna insatser, familjehemsvård samt frivillig institutionsvård. För vuxna med missbruksproblem ingår dessutom tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Tvångsvården redovisas i form av omedelbara omhändertaganden, ansökningar om LVM-vård, beslut om vård enligt LVM samt utskrivningar från LVM-hem. I rapporten redovisas antalet insatser som pågick någon gång under året och antal personer med insats den 1 november 2007.

Kommunernas redovisning av individuellt behovsprövade öppna insatser och bistånd som rör boende samlas in endast som mängdstatistik. Det gör att man i statistiken inte kan utläsa hur många personer som hade minst en av de ovan nämnda insatserna från socialtjänsten den 1 november 2007. En och samma person kan alltså få flera insatser samtidigt, t.ex. öppna insatser och frivillig institutionsvård, eller öppna insatser och bistånd som avser boende, utan att detta framgår av statistiken.

Vuxna med missbruksproblem

Som vuxna med missbruksproblem räknas i denna statistik personer som är 21 år eller äldre som den 1 november 2007 hade någon insats på grund av problem med sitt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. Av dessa personer hade drygt 5 700 bistånd som avser boende (en minskning med 3 procent jämfört med år 2006) och drygt 11 500 individuellt behovsprövade öppna insatser (en minskning med 4 procent jämfört med år 2006).

Drygt 3 100 personer hade insatser inom heldygnsvård den 1 november 2007, vilket var en minskning med 4 procent jämfört med antalet den 1 november 2006. Av dessa personer vårdades 91 procent frivilligt medan resterande 9 procent tvångsvårdades. Antalet personer med frivillig institutionsvård (enligt SoL) var 4 procent färre i jämförelse med antalet den 1 november 2006 och familjehemsvården (enligt SoL och LVM) ökade med ungefär 7 procent. Antalet tvångsvårdade personer på institution (enligt LVM) var den 1 november 2007 drygt 260, en minskning med cirka 4 procent jämfört med antalet den 1 november 2006.

Ungefär 23 procent av de vuxna med missbruksproblem som mottagit bistånd som avser boende den 1 november 2007 var kvinnor. Inom de individuellt behovsprövade öppna insatserna var andelen kvinnor cirka 30 procent och inom heldygnsvården cirka 25 procent. Andelen kvinnor bland de tvångsvårdade enligt LVM den 1 november 2007 var drygt 30 procent.

Övriga vuxna

Från och med statistikår 2007 definieras målgruppen övriga vuxna som personer 21 år eller äldre med problem som ej är relaterade till eget missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller kombinationer av dessa. Det betyder att personer med psykiska problem som fick socialtjänstens individoch familjeomsorgs insatser inte längre ingår i denna statistik.

Den 1 november 2007 fick drygt 7 500 personer bistånd som avsåg boende. Knappt 7 000 fick individuellt behovsprövade öppna insatser den 1 november 2007. Vid samma tidpunkt vistades drygt 370 personer frivilligt på någon institution och 155 personer i familjehem, vilket i samtliga fall inte går att jämföras med uppgifter avseende 1 november 2006 på grund av ändringen i målgruppens definition.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-44-4
ISBN: 978-91-85483-38-5
Format: POD
Antal sidor: 176
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 119 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00