/
/

Familjerätt år 2007

Rapporten redovisar statistik över kommunernas insatser inom familjerätten under 2007, till exempel faderskapsutredningar, utredningar om vård, boende eller umgänge och nationella adoptioner. Statistiken grundar sig på uppgifter som årligen samlas in från landets kommuner.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen under år 2007. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om fastställande av faderskap, samarbetssamtal, upplysningar enligt föräldrabalken (s.k. snabbupplysningar), utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner. Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. För det bortfall som förekommer har korrigering gjorts på läns- och riksnivå. Uppgifterna avser hela år 2007 och den 31 december 2007 och redovisas per kommun, län och riket.

Statistiken visar bl.a. följande:

  • Totalt pågick drygt 67 800 faderskapsutredningar under år 2007. Det innebär att i förhållande till antalet födda (107 421) under 2007 fastställdes faderskapet för 63 procent av dessa genom en faderskapsutredning. Flertalet av utredningarna - ca 58 100 eller 86 procent - avslutades med att fadern bekräftade faderskapet. Cirka 0,3 procent avslutades med att faderskapet fastställdes genom dom och 1 procent av utredningarna lades ned. Av samtliga faderskapsutredningar under 2007 pågick ca 13 procent vid årets slut. En jämförelse med förhållandena åren 2003-2007 visar inte på några större skillnader i antalet faderskapsutredningar i förhållande till antalet födda respektive år.
  • I 94 procent av de fall där faderskapet fastställdes genom att fadern bekräftade faderskapet anmälde föräldrarna gemensam vårdnad om barnet. Denna andel har i stort sett varit densamma de senaste fem åren.
  • Föräldrar till ca 18 200 barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år deltog i samarbetssamtal under 2007, vilket motsvarar 94 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under den senaste femårsperioden har såväl antalet berörda barn 0-17 år som detta antal barn per 10 000 av samtliga barn 0-17 år successivt minskat något.
  • Under 2007 var ca 7 200 barn och ungdomar (0-17 år) föremål för utredning om vårdnad, boende och/eller umgänge. Detta motsvarar 37 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under åren 2003-2007 har denna andel varierat mellan 33 och 38.
  • Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Totalt tecknades under 2007 ca 4 300 sådana avtal. En jämförelse med förhållandena de senaste fem åren visar inte på några större skillnader vad gäller antalet avtal totalt eller fördelningen mellan avtal om vårdnad, boende respektive umgänge.
  • Under 2007 lämnade kommunerna drygt 190 yttranden över nationella adoptioner, dvs. adoptioner av barn och ungdomar 0-17 år födda i Sverige. Flertalet av yttrandena - 85 procent - avsåg adoption av styvbarn.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-44-3
Format: PDF
Antal sidor: 77
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj