/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–4, år 2007

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under fjärde kvartalet år 2007. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med fjärde kvartalet år 2007. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS).

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under fjärde kvartalet år 2007

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under fjärde kvartalet 2007 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 254 miljoner kronor. Vid jämförelse med fjärde kvartalet år 2006 är det en ökning med en procent.
  • Till flyktingar har under det fjärde kvartalet 2007 betalats ut 525 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är 26 procent högre än motsvarande kvartal år 2006. Vid jämförelse med första kvartalet år 2003 har utbetalningarna ökat med 75 procent.
  • Av de 256 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 174 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Fjärde kvartalet år 2006 var det 242 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 143 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under alla kvartalen 2007

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under hela året 2007 betalades 8 899 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, vilket procentuellt sett inte är någon förändring jämfört med 2006.
  • Till flyktingar har det under hela året 2007 betalats ut 1 906 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Det är en ökning med 31 procent jämfört med år 2006.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-44-1
Format: PDF
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00