/
/

Dödsorsaker 2006

Rapporten ger statistik över hur många som avled i Sverige 2006. Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken, och tumörer den näst vanligaste. Dödsfallen i hjärt- och kärlsjukdomar har dock stadigt minskat sedan 1987. Två tredjedelar av de 91 000 som dog var över 75 år.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Korrigerad: 2015-02-17, Tabell 12 “Döda 2006 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för  dödsorsaksangivelser” sida 240-242.

Tabell 12

Sammanfattning

År 2006 avled 91 271 personer i Sverige, varav 47 039 kvinnor och 44 232 män. Över två tredjedelar (72 procent) av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 028 kvinnor per 100 000 kvinnor av medelfolkmängden och 982 män per 100 000 av medelbefolkningen. Jämfört med 2005 innebär detta en minskning med ca 0,3 procent för kvinnorna och en minskning med 1,9 procent för männen. Utvecklingen sedan 1987 i åldersstandardiserade dödstal är gynnsam. En nedåtgående trend redovisas för dödligheten i de flesta dödsorsaksgrupperna. Tendenserna är likartade för kvinnor och män även om nivån är lägre för kvinnorna än för männen. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 42 procent av både kvinnorna och männen har en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. För hjärt- och kärlsjukdomar har kvinnornas dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987-2006, från 128 döda i åldern 15-74 år per 100 000 kvinnor år 1987 till 64 döda år 2006 (-50 procent). För männen har motsvarande dödstal sjunkit från 352 till 144 (-59 procent).

Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken med 23 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 27 procent bland männen. I år har lungcancer gått om bröstcancer som den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor. Kvinnornas dödstal i lungcancer redovisar en 75-procentig ökning mellan 1987 och 2006. Prostatacancer är den mest frekventa bland männen. Den totala tumördödligheten ligger på en rätt konstant nivå. En svagt sjunkande trend kan dock ses för åldersgruppen 15-74 år. Dödligheten i magsäckscancer har sjunkit kraftigt och har halverats för både kvinnorna och männen mellan 1987 och 2006.

Även för den åtgärdbara dödligheten redovisas en nedåtgående trend under perioden 1989 till 2006. Omkring 21 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 2006 skedde i dödsorsaker som antingen räknats som sjukvårdsindikatorer eller som hälsopolitiska indikatorer. Procentuellt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer mest (-39 procent). Därefter följer sjukvårdsindikatorer för män (-35 procent) och hälsopolitiska indikatorer för män (-22 procent). För både männen och kvinnorna har den nedåtgående trenden dock stagnerat under de senaste åren för såväl hälsopolitiska indikatorer som sjukvårdsindikatorer. Att kvinnornas dödlighet för de hälsopolitiska indikatorerna inte minskat utan ökat (+22 procent) under perioden beror på den ökade dödligheten i lungcancer.

Från och med 1997 används den tionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD10) för kodning av dödsorsaker. För åren 1987 till 1996 användes den nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9).

Statistiken omfattar samtliga döda under redovisningsåret som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken varierar beroende på bl. a. hur dödsorsaken fastställts, förändringar i klassificeringssystem och bearbetningsmetoder. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. För 0,70 procent av samtliga dödsfall saknas dödsorsaksintyg. Från och med 1997 ingår detta bortfall i dödsorsaksstatistiken - dock utan uppgift om dödsorsak.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-42-6
Format: PDF
Antal sidor: 268
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00