/
/

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn - Medicinska födelseregistret 1973-2006

Allt fler barn föds i Sverige, över 100 000 per år. 1998-99 föddes färre än 90 000 per år. Trenden fortsätter mot allt äldre föderskor. Rökare bland blivande mödrar minskar, kejsarsnitten ökar och vårdtiderna efter förlossning minskar.

Sammanfattning

Sedan medicinska födelseregistret startade 1973 har det skett stora förändringar både för kvinnorna som föder barn och i omständigheterna kring själva förlossningen. Nya metoder för graviditetsövervakning och smärtlindring har införts och stora framsteg har skett i omhändertagandet av de för tidigt födda barnen. I den här rapporten redovisar vi statistik som beskriver utvecklingen av mödra- och förlossningsvården i Sverige mellan 1973 och 2006. Vi har valt att redovisa uppgifter som vi vet är efterfrågade av såväl hälso- och sjukvården som allmänheten. Där det finns anledning har vi visat på skillnader mellan olika län och landsting. Antalet födda barn fortsatte att öka under 2006. Födelsetalen minskade under 1970-talet och början av 1980-talet, för att sedan öka och nå en topp 1990-1992. Strax därefter minskade födelsetalen kraftigt för att nå en lägstanivå 1998-1999 med knappt 89 000 födda barn enligt folkbokföringsuppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB). Under 2000-talet har födelsetalen ökat stadigt och 2006 föddes drygt 106 000 barn i Sverige. Medelåldern för kvinnor som föder sitt första barn har ökat från knappt 24 år 1973 till knappt 29 år 2006. Andelen kvinnor med övervikt eller fetma (BMI på 25 eller mer) vid inskrivningen vid mödrahälsovården har ökat från 27 procent 1993 till knappt 36 procent 2006. Andelen barnaföderskor som är födda utanför Norden har också ökat från drygt 5 procent år 1978 till ca 19 procent år 2006. Rökning i tidig graviditet har fortsatt att minska från drygt 31 procent år 1983 till omkring 8 procent år 2006. Medelvårdtid vid vaginal förlossning har minskat från 6 dagar år 1973 till 2 dagar år 2006. Vid kejsarsnitt har vårdtiden minskat från 9 till knappt 4 dagar under samma tidsperiod. I genomsnitt fick 46 procent av alla förstföderskor epiduralblockad (”ryggbedövning”) vid en vaginal förlossning 2006. Det finns stora regionala skillnader i användningen av epiduralblockad. Andelen enkelbördsförlossningar med kejsarsnitt fortsatte att öka och frekvensen var 18 procent för 2006. Motsvarande siffra för 1973 var 5 procent. Vid flerbördsförlossning har andelen kejsarsnitt ökat från knappt 10 procent 1973 till 54 procent 2006. Över 90 procent av alla sätesändlägen förlöstes med kejsarsnitt år 2006. Andelen dödfödda barn (barn som dör före eller under förlossningen) har minskat från 7 per 1000 födda barn år 1973 till 3 per 1000 födda barn 2006. Den neonatala dödligheten (levande födda barn som dör inom 28 dagar) har minskat från 8 per 1000 levande födda barn 1973 till 1,8 per 1000 levande födda barn 2006.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-42-5
ISBN: 978-91-85999-39-2
Format: POD
Antal sidor: 44
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr