Aborter 2007

Rapporten redovisar antalet aborter i Sverige under 2007 och ger dessutom en historisk översikt över aborterna i landet från och med 1975, då den nuvarande abortlagstiftningen trädde i kraft.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar antalet verkställda aborter i Sverige under 2007. Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975. År 1938 fick Sverige sin första abortlag som innebar att legal abort kunde utföras efter särskilt tillstånd av dåvarande Medicinalstyrelsen eller utifrån ett så kallat tvåläkarintyg. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och innebär i huvudsak fri abort.

Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 och knappt 38 000 per år. Mellan åren 1990 och 1999 sjönk antalet aborter, men har sedan år 2000 ökat. År 2007 utfördes 37 205 aborter, att jämföra med 36 045 året innan. Detta innebär att antalet aborter har ökat från 20,6 aborter per 1000 kvinnor år 2006 till 21,0 aborter år 2007, en ökning med knappt 2 procent.

Åldersfördelningen bland kvinnor som genomgår abort har förändrats under åren. Antalet tonårsaborter var 1975 cirka 30 per 1 000 kvinnor, respektive 27 för åldersgruppen 20-24 år. Sedan 1977 har förhållandet varit omvänt, det vill säga antalet aborter per 1 000 kvinnor har varit flera för åldersgruppen 20-24 år än för tonåringarna. År 2007 genomfördes 24,8 tonårsaborter per 1 000 kvinnor, vilket innebär en minskning med 2,4 procent jämfört med 2006.

De geografiska skillnaderna är stora och den högsta frekvensen tonårsaborter hade Stockholms och Göteborgs kommun samt Gotland. Lägst var antalet tonårsaborter per 1 000 kvinnor i Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län.

Nästan 75 procent av alla aborter utfördes före utgången av den 9:e graviditetsveckan. Andelen medicinska aborterna fortsätter att öka och utgör knappt 80 procent av alla aborter före utgången av 9:e graviditetsveckan. De regionala skillnaderna är dock stora, både när det gäller andelen aborter före utgången av den 9:e graviditetsveckan och andelen medicinska aborter. I Jönköping genomfördes drygt 84 procent av aborterna före utgången av den 9:e graviditetsveckan, medan motsvarande andel i Uppsala var 69 procent. Vanligast är de medicinska aborterna i Kalmar, knappt 97 procent. Den lägsta andelen återfinns i Värmland, knappt 60 procent.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-42-4
Format: PDF
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik