/
/

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2006

Socialstyrelsen redovisar statistik över antalet personer som vårdats med bland annat huvuddiagnosen skador och förgiftningar och som skrivits ut från sjukhus under 2006. Variablerna är yttre orsak till sjukdom och död, kön, ålder och hemlän.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas statistik över antalet personer som vårdats med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker eller har registrerats med uppgift om yttre orsak till sjukdom och död och som skrivits ut från sjukhus under 2006. Det är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), diagnoser (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän. Bortfallet för huvuddiagnos var 2006 1,0 procent. För kön och ålder är bortfallet marginellt liksom för uppgifter om patientens hemortslän. Bortfallet för yttre orsak till sjukdom och död var under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet problematiskt stort, för att sedan successivt förbättras. Under 2006 har bortfallet återigen ökat och uppgår till 3,0 procent vilket är en kraftig försämring jämfört med 2005 då bortfallet endast var 1,0 procent. Bortfallet är koncentrerat till några få enstaka landsting. Ökningen 2006 beror på den undermåliga rapporteringen från Södermanland som hade ett bortfall på närmare 60 procent.

Totalt uppgick antalet utskrivna personer med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker under 2006 till 118 300. På motsvarande sätt uppgick antalet utskrivna personer med angiven yttre orsak till sjukdom och död till cirka 140 000. Antalet utskrivna personer minskade något i båda dessa kategorier jämfört med 2005. En förklaring till att fler personer vårdats med yttre orsak till sjukdom och död än med skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som huvuddiagnos är att denna kod även kan anges när skadan eller förgiftningen behandlats som bidiagnos eller som yttre orsak till sjukdom.

Fallolycka var den vanligaste yttre orsaken till vård, men också transportolycksfall och komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder var vanliga. Jämförande tal har tagits fram för perioden 1998-2006 och under denna tid ses förändringar för vissa yttre orsaksgrupper. Avsiktligt självdestruktiv handling, som var vanligast bland yngre kvinnor, har ökat under hela perioden. Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder ökade kontinuerligt fram till 2005 men 2006 ses en stabilisering på samma nivå som 2005. Antalet vårdade till följd av fallolycka har under perioden varit tämligen konstant. För transportolycksfall, där det i hög utsträckning rört sig om personbilister, cyklister och motorcyklister/ mopedister, som ökade fram till 2002 för att sedan minska ses en fortsatt nedgång 2006.

Bland diagnoserna var höftfrakturer och hjärnskakning vanliga. Antalet män relativt befolkning som vårdats till följd av höftfraktur har varit av samma storleksordning varje år under tidsperioden, medan det bland kvinnorna ses en nedgång. För hjärnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-42-2
Format: PDF
Antal sidor: 84
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr