/
/

2006, 2007 och 2008 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Under perioden 2006 till 2008 har regeringarna avsatt medel till kommuner och landsting för att stödja utvecklingen av äldreomsorgens kvalitet. Alla kommuner och landsting gavs möjlighet att söka medel utifrån antalet invånare över 65 år. Av medlen gick 30 procent till landstingen och 70 procent till kommunerna. För 2006 avsattes 600 miljoner kronor och 2007 och 2008 avsattes 1350 miljoner kronor per år.

Alla landsting har sökt för alla åren medan 2006 var det fyra kommuner som avstod från att söka och 2007-2008 en kommun. 2006 års medel riktade sig till de svårast sjuka över 65 år med inriktning mot rehabilitering, kost och nutrition, läkemedels genomgångar samt förstärkt läkarmedverkan. 2007 och 2008 års medel är riktade till äldre över 65 års inom samma områden som 2006 års medel. Därutöver är medlen även riktade till att stärka vården om personer med en demenssjukdom, uppsökande verksamhet för att förhindra fallskador och att utveckla det sociala innehållt i vården och omsorgen om de äldre. Många av de satsningar/projekt som påbörjades med 2006 års medel har fortsatt med 2007 och 2008 års medel. Alla som beviljades medel 2007 har under våren 2008 haft möjlighet att rekvirera med för 2008.

Kommuner och landsting har under våren 2008 redovisat hur de har nyttjat 2006 års medel samt hur de har kommit igång med 2007 års beviljade satsningar. Erfarenheterna av 2006 års stimulanbidrag är genomgående mycket positiva. Många kommuner och landsting påpekar att dessa pengar har gjort det möjligt att både inventera vilka problem som finns inom t ex kost och nutrition samt att påbörja åtgärder för att avhjälpa bristerna.

Medlen har gjort det möjligt för huvudmännen att anställa kompetens som man idag helt eller delvis saknar, det gäller i första hand dietister och rehabiliteringspersonal. Medlen har även gett möjlighet att utbilda baspersonalen i kost, läkemedel och rehabiliterande arbetssätt, men även för att ge någon eller några i en personalgrupp fördjupad utbildning inom ett visst område som demens.

Många landsting och kommuner har haft svårt att komma igång som planerat med sina projekt eller satsningar. Orsakerna till detta är ofta flera, men ett genomgående problem har varit att rekryteringsprocessen av nya medarbetare har dragit ut på tiden och därmed försenat starten av projekten. Andra orsaker till förseningar är att det ofta tar mer tid än planerat att komma igång med projekt som rör flera huvudmän eller intressenter. Av de beviljade medlen för 2006 var fortfarande den 31 december 2007 närmare183 miljoner kronor outnyttjade. Merparten av dessa pengar kommer att användas under 2008 för att genomföra de satsningar och projekt huvudmännen sökt bidrag för. Huvudmännen ska slutredovisa 2006 års medel till våren 2009.

Kommuner och landsting har genomgående kommit igång med sina stimulansbidragsprojekt under sommaren och hösten 2007 som planerat. Även samarbetet med andra huvudmän och intressenter fungerar för flertalet som planerat.

Alla landsting och 276 kommuner hade till den 10 juni rekvirerat stimulansbidrag för 2008.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-131-34
Format: PDF
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Statsbidrag