/
/

Kommunernas anhörigstöd - Utvecklingsläget 2007

Kommunernas arbete med stöd till anhöriga ökar, och Socialstyrelsen har nu en webbsida om anhörigfrågor för att sprida erfarenheterna från kommunernas arbete.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Under åren 2005-2007 har staten satsat 250 miljoner kronor i stimulansmedel till kommunerna för att utveckla stödet till de anhöriga. Rapporten beskriver utvecklingsläget när det gäller stödet till anhöriga i landets kommuner för år 2007. I rapporten redovisas en kommunenkät och en enkät där länsstyrelserna rapporterar om sitt arbete med stimulansmedlen för år 2007. Därutöver rapporterar Socialstyrelsen också om sitt uppdrag att utveckla metoder för att följa stödet till anhöriga.

Länsstyrelserna fick uppgiften att fördela pengarna till kommunerna. Efter avdrag för sina administrativa kostnader, och tillägg av de kvarvarande medlen från år 2005 och 2006 var det totala beloppet som länsstyrelserna hade till förfogande vid beslut om 2007 års fördelning av stimulansmedlen till kommunerna drygt 114 300 000 kronor. Efter beslut om fördelning för år 2007 fanns totalt drygt 6 300 000 kvar. Till största delen är de kvarvarande beloppen intecknade och kommer att betalas ut. En viss del ska användas för länsövergripande aktiviteter och ett belopp kommer att vara tillgängligt för kommuner som ännu inte sökt.

Stimulansmedlet för år 2007 har nått 256 kommuner och 49 kommundelar, vilket är nästan exakt lika många som föregående år. Anledningen till att vissa inte sökt pengar för år 2007 är bl.a. att de inte haft personalresurser för att genomföra en ansökan. Några kommuner har prioriterat andra statliga stimulansmedel medan andra uppger att de haft fullt upp med att utveckla anhörigstödet med hjälp av medlen för år 2006. Vidare har ett fåtal avstått från att söka medel eftersom de menar att de redan har det stöd som behövs.

Runt om i landet pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Kommunerna förstärker gamla och bygger ut nya stödformer för anhöriga. Samarbetet med landstinget liksom med frivilliga och ideella organisationer ökar. Utbildning av personal i frågor om anhöriga och anhörigstöd, har likaså ökat påtagligt det senaste året.

Sammantaget tycks aktiviteten i kommunerna öka när det gäller stödet till anhöriga. För att sprida erfarenheter från detta arbete startade Socialstyrelsen hösten 2007 en webbsida om anhörigfrågor, där bl.a. artiklar om utvecklingsverksamhet publiceras. Intresset för webbsidan är stort och hittills har över 2000 personer anmält sig som prenumeranter. Totalt har sju artiklar, framförallt om utvecklingsarbete av anhörigstöd publicerats. I uppdraget att utveckla metoder för att följa stödet till anhöriga, konstateras samtidigt att det saknas förutsättningar att kunna följa hur många personer som egentligen nås av stödet till anhöriga, vilka de är och vilken kvalitet stödet håller. För att kunna beskriva detta krävs att kommunernas skyldigheter och möjligheter att dokumentera olika stödinsatser för anhöriga klargörs.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-131-30
Format: PDF
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00