/
/

Kvalitetsutveckling i missbruks- och beroendevård - En lägesbeskrivning av arbetet med kvalitet och vårdöverenskommelser mellan stat och kommun

Rapporten visar resultaten från en undersökning som Socialstyrelsen genomfört bland landets samtliga kommuner, stadsdelar och landsting. Den visar att insatser för personer med missbruk varierar med kommunens befolkningsstorlek. Större kommuner kan erbjuda mer omfattande insatser än mindre kommuner.

Sammanfattning

Den här rapporten handlar om kvalitetsutveckling inom missbruks- och beroendevården. Det kvalitetsutvecklingsarbete som Socialstyrelsen hittills har bedrivit parallellt med riktlinjearbetet har lett fram till tre frågor:

 • Vad är det som konstituerar kvalitet inom missbruks- och beroendevård?
 • Hur varierar kvaliteten inom missbruks- och beroendevården i landet, och vilka faktorer kan förklara eventuella skillnader?
 • Hur ska kvaliteten följas upp och beskrivas framöver, dvs. vilken beslutsordning bör gälla för kvalitetskriterier, indikatorer och mått och hur kan data om kvalitet samlas in och redovisas?

Det finns flera syften med att mäta kvaliteten inom socialtjänsten. Det gäller bl.a. möjligheterna till uppföljning och utveckling av verksamheterna och för beslutsfattande. För klienter, brukare, anhöriga och medborgare i övrigt finns brister med avseende på information som rör verksamheternas innehåll och resultat.

Socialstyrelsen har flera regeringsuppdrag inom missbruksområdet. För närvarande pågår bl.a. en utvärdering av de verksamheter som fått medel för att utveckla vården för personer med ett tungt missbruk. Vissa frågor i denna utvärdering är även kopplade till denna lägesbeskrivning.

Arbetet med kvalitet inom missbruks- och beroendevården har utmynnat i tio kvalitetsområden:

 • Tillgänglighet
 • Rådgivning
 • Samverkan
 • Klient- och patientprocess
 • Utredning och dokumentation
 • Uppföljning
 • Specialiserade eller riktade stöd- och vårdformer
 • Personalkompetens
 • Säkerhet
 • Ledning och styrning

Denna rapport redovisar resultaten från en totalundersökning (i form av en elektronisk enkät) som Socialstyrelsen har genomfört bland landets samtliga kommuner, stadsdelar och landsting. Då antalet landsting, från ett statistiskt perspektiv, är så pass få är dock redovisningen för landstingens del enbart beskrivande.

Resultaten visar att insatser för personer med missbruk varierade beroende på kommunens befolkningsstorlek. En lägre servicenivå kunde genomgående noteras bland mindre kommuner och vice versa. Ett undantag gällde den initiala tillgängligheten (möjligheten till besök) som var bättre i de mindre kommunerna än i de större.

En strategi för att motverka den lägre servicenivån skulle kunna vara ökad samverkan mellan kommuner, t.ex. i form av gemensamma mottagningar. Resultaten visar dock att de mindre kommunerna samverkade med andra huvudmän i lägre grad än större kommuner. Specialisering är ytterligare en faktor som antagits ha stor betydelse för servicenivån. Undersökningen visar att mellanstora kommuner hade högst grad av specialisering och att den var lägre i de största kommunerna, i storstädernas stadsdelar och allra lägst i de minsta kommunerna.

I arbetet med att utveckla kvaliteten i missbruks- och beroendevården ingår flera viktiga pusselbitar:

 • Enkäter till kommuner och landsting, s.k. ”öppna jämförelser”
 • Utveckling av kvalitetsindikatorer
 • Kvalitetsregister för missbruks- och beroendevård
 • Brukarundersökningar
 • Utveckling av bedömningskriterier för tillsyn
 • Officiell statistik
 • Hälsodataregister
 • Klientbedömningsinstrument
 • Initiativ och stöd till regional och lokal kvalitetsutveckling

En avgörande fråga när det gäller utvecklandet av kvalitetsindikatorer är huruvida det är möjligt att använda personnummerbaserade individuppgifter inom ramen för socialtjänstens verksamhet (i motsats till de aggregerade uppgifter rörande omfattningen av socialtjänsten insatser för personer med missbruk som finns idag) En statlig utredning arbetar för närvarande med frågan och ett förslag väntas år 2009.

Organiseringen av arbetet med att utveckla nationella kvalitetsindikatorer baserade på individdata kan infogas i en framtida revision av riktlinjerna för missbruks- och beroendevården. Det skulle i sin tur innebära att kvalitetsindikatorerna formuleras i samråd med expertgrupperna i för riktlinjearbetet. Det skulle även medföra en ökad tydlighet kring uppföljningen av de nationella riktlinjerna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-131-21
Format: PDF
Antal sidor: 96
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00