/
/

Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Kartläggning och identifiering av standardiserade bedömningsinstrument

Socialstyrelsens institut för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) utvecklar ett bedömningsinstrument som socialtjänsten kan använda i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Fem regioner har visat intresse för att delta i utvecklingen av instrumentet, som ska vara färdigt för testning i mars.

Sammanfattning

Enligt ett regeringsbeslut den 20 juni 2007 (S2007/5730/ST) fick Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) i uppdrag att identifiera och kvalitetssäkra standardiserade bedömningsinstrument som kan användas i socialtjänstens arbete med kvinnor som utsätts för våld av närstående, samt i arbetet med barn som bevittnar våld. I denna rapport beskrivs den första delen av detta arbete i form av en inventering av potentiellt relevanta standardiserade bedömningsinstrument.

Sökningen i sju databaser samt på ett antal hemsidor där olika instrument är publicerade resulterade i 2 841 referenser. Av dessa har 221 granskats i sin helhet utifrån att de ska behandla målgruppen kvinnor som utsatts för våld från närstående och/eller barn som bevittnat våld, ha något standardiserat bedömningsinstrument som studieobjekt samt att instrumentet ska ha testats vetenskapligt. Granskningen har resulterat i 20 möjligt relevanta instrument med delvis olika syften:

  1. Screening. Instrument som huvudsakligen syftar till att kartlägga förekomst av våld (sju instrument)
  2. Risk. Instrument som i huvudsak är inriktade på att mäta risk för upprepat våld, samt olika grad av allvar i det förekommande våldet (tre instrument, varav två i första hand riktar sig till män och är utvecklat inom rättsväsendet och därmed inte ingår i denna översikt).
  3. Karaktär. Instrument som avser kartlägga vilken typ av våld som förekommer och hur det tar sig uttryck (sex instrument).
  4. Effekt. Instrument med syftet att kartlägga effekter av att vara utsatt för våld (ett instrument).
  5. Barn som bevittnar våld. Instrument med fokus riktat mot förhållanden som gäller för barn, bland annat vad gäller erfarenheter av att bevittna våld samt effekter som följer av att bevittna våld (tre instrument).

De flesta av dessa instrument har en vetenskaplig bakgrund, vilket innebär att de testats med avseende på en eller flera av deras psykometriska egenskaper såsom validitet, reliabilitet, sensitivetet eller specificitet. Ett par instrument är ännu inte testade men har tagits med eftersom de har ett innehåll som delvis är unikt.

Det fortsatta arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med praktisk verksamhet. I fem regioner som har visat intresse kommer en kontaktperson att utses för att ge feedback till och från IMS och de praktiskt verksamma. Instrumenten bör vara färdiga för testning i mars.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-82
ISBN: 978-91-85999-86-6
Format: POD
Antal sidor: 62
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00