/
/

Åtgärder för snabbare publicering av verksamhetsstatistik - En redovisning hösten 2008

Socialstyrelsen arbetar för att statistiken om hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna publiceras snabbare; rapporten resonerar om fördelar och nackdelar med den snabbare publiceringen.

Sammanfattning

I Socialstyrelsens regleringsbrev för 2008 uppdrog regeringen åt Socialstyrelsen att ”arbeta för att verksamhetsstatistik kan publiceras tidigare”. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2008.

Socialstyrelsen har en omfattande produktion av statistik i olika former. Utgångspunkt för redovisningen i denna rapport är Socialstyrelsens arbete med officiell statistik. Utöver den officiella statistiken ingår i inventeringen även statistikregister och bearbetningar som baseras på uppgifter som primärt samlats in för den officiella statistiken, men som publiceras i exempelvis externa databaser.

Rapporten redovisar i huvudsak pågående och planerat arbete vid Socialstyrelsen. I vissa fall redogörs även för nyligen utförda insatser som har betydelse för nuvarande och kommande publiceringstider.

Statistikens aktualitet är en viktig kvalitetskomponent och statistiken ska offentliggöras så snart den bedöms ha uppnått en tillräcklig kvalitet för den avsedda användningen. Tidpunkten när en publicering kan ske bestäms av hur snabbt olika steg i produktionsprocessen kan utföras. Olika statistikprodukter kräver varierande produktionstid beroende på bl.a. primäruppgifternas komplexitet och detaljeringsgrad, vilken kvalitet dessa har och hur snabbt uppgiftslämnarna kan leverera uppgifterna.

I Socialstyrelsens publicering av verksamhetsstatistik hittills under 2008 finns produkter som offentliggjordes med god aktualitet men också produkter för vilka publiceringen gjordes avsevärd tid efter gällande mätdatum eller mätperiod. Socialstyrelsens uppfattning är att arbetet för att nå en tidigare publicering ska prioriteras. Det innebär att framställningen av statistiken behöver genomlysas i alla led och möjliga tidsbesparingar genomföras. Det arbete som pågår och planeras förväntas ge effekt på publiceringstider både på kort och längre sikt. Bland åtgärderna ingår följande:

  • Utveckling av Socialstyrelsens interna processbeskrivningar för statistikprodukter varvid tidskraven för olika steg uppmärksammas särskilt.
  • Socialstyrelsens information till uppgiftslämnarna ses över så att den ges i ett så tidigt skede att dessa fullt ut hinner förbereda sin arbetsinsats. Särskilt god framförhållning krävs vid omläggning av statistiken, vilken t.ex. kan nödvändiggöra ombyggnad av uppgiftslämnarnas IT-system för dokumentation.
  • Förseningar i uppgiftslämnarnas inrapportering till statistiken är ofta avgörande hinder för att korta ner produktionstiden. Socialstyrelsens information till uppgiftslämnarna behöver förtydligas angående uppgiftsskyldighet till statistiken och vilka krav som ställs i uppgiftslämnandet. Informationen måste nå fram till ansvarig nivå så att uppgiftslämnarna avsätter tillräckliga resurser under den period uppgiftsinsamlingen pågår.
  • Tekniska lösningar för ett snabbare och mer rationellt uppgiftslämnande utvecklas. Användning av säker filöverföring och elektroniska blanketter införs fortlöpande för statistikprodukterna. Manuella arbetsmoment ska minimeras.
  • Automatiska granskningsprogram införs för att korta ner behandlingen av primäruppgifterna. Där så är möjligt införs granskningskontroller redan hos uppgiftslämnarna genom att Socialstyrelsen tillhandahåller mallar för de datafiler som ska lämnas och elektroniska blanketter. I dessa finns inprogrammerade villkor för primäruppgifterna, t.ex. gränser för giltiga värden och logiska kontroller.
  • Tabellprogram för den statistik som ska publiceras fortsätter att utvecklas, testas och färdigställas layoutmässigt i så god tid att tabellframställning kan göras direkt efter det att register med nya uppgifter har tagits fram.
  • Tidsåtgången för skrivning av rapporter som publiceras i den officiella statistiken ses över. Rapporterna kan i väsentliga delar färdigställas under den tid som uppgiftsinsamling, granskning och rättning pågår. Analyser och kommenterande text till statistiken kan dock göras först efter det att motsvarande tabeller föreligger.
  • Socialstyrelsens officiella statistik publiceras i nuläget i form av rapporter som innehåller tabeller, diagram och text som beskriver den aktuella undersökningen och det statistiska utfallet. Rapporterna läggs på Socialstyrelsens webbplats på Internet. En diskussion pågår inom Socialstyrelsen om formerna för hur statistiken ska offentliggöras för att nå ytterligare tidsvinst. Ett exempel är att först offentliggöra resultat via tabeller på webben och att därefter publicera en mer utförlig redovisning i rapportform. Tabeller på webben bör i sådana fall som regel publiceras i ett sammanhang och inte successivt vartefter de tas fram.
  • Socialstyrelsens officiella statistik om hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten publiceras i nuläget utan uppdelning i preliminär och slutlig statistik. Socialstyrelsen bedömer att två publiceringsomgångar (en för preliminär statistik och en för slutlig) kräver betydligt mer resurser och kan innebära förseningar i den slutliga statistiken jämfört med nuvarande situation. Preliminär statistik bör dock inte undvikas som princip, utan frågan behöver prövas noggrant för varje statistikprodukt. Socialstyrelsen ska undersöka möjligheter och förutsättningar för publicering av preliminär statistik för den statistik som nu publiceras senare än ett halvår efter referensåret. Huruvida en sådan preliminär publicering bör redovisas i form av officiell statistik eller annan statistik kan inte bedömas för närvarande.

Förändringar som görs i statistikproduktionen för att tidigarelägga en publicering kan eventuellt innebära negativa konsekvenser för andra kvalitetsfaktorer, t.ex. för statistikens precision. Vidare är helhetsbilden av ett verksamhetsområde viktig för många användare. Helheten uppnås om tabellmaterial publiceras i ett sammanhang och inte successivt över tid. För andra användare kan däremot en snabb publicering av en avgränsad del av statistiken vara mer angelägen. Socialstyrelsen behöver rådgöra med statistikens huvudanvändare för att uppnå bästa möjliga konsensus innan genomgripande förändringar vidtas beträffande former och tidpunkt för statistikens publicering.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-29
ISBN: 978-91-85999-67-5
Format: POD
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Statistik