/
/

På väg mot en evidensbaserad praktik

Attityden till evidensbaserade metoder i socialtjänsten har undersökts: Sju av tio chefer är intresserade, var fjärde enhet använder delvis evidensbaserade insatser och standardiserade bedömningar används av 63 procent av enheterna.

Sammanfattning

En förutsättning för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är att de yrkesverksamma är positiva till forskningsbaserad kunskap om insatser och bedömningsmetoder. I denna studie undersöks attityden till en evidensbaserad praktik och användandet av standardiserade bedömningsmetoder och evidensbaserade behandlingsinsatser. Resultaten baseras på en elektronisk enkät hösten 2007 till en representativ grupp (n = 834) kommunala enhetschefer inom individ- och familjeomsorg samt omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Resultaten visar att:

Sju av tio chefer var mycket intresserade av en evidensbaserad praktik.

Var fjärde arbetsenhet använde åtminstone delvis behandlingsinsatser med evidens, varav sju procent i stor omfattning.

Standardiserade bedömningsmetoder användes i någon omfattning av 63 procent av arbetsenheterna. Av enheterna var det 14 procent som systematiskt använde dessa behandlingsinsatser på alla.

Evidensbaserade behandlingsinsatser var vanligare för områdena barn och unga och missbruk medan standardiserade bedömningsmetoder var vanligare på enheter som arbetar med äldre och personer med missbruksproblem.

Det fanns inga påtagliga skillnader i användandet av vare sig bedömningsmetoder eller behandlingsinsatser mellan olika kommuntyper eller landsändar, och inte heller några skillnader beroende på chefernas utbildning eller kön. Däremot var både behandlingsinsatser och bedömningsmetoder framför allt vanligare bland chefer med längre erfarenhet som chef och i storstadskommuner.

Rekommendationer från statliga myndigheter som exempelvis länsstyrelserna och Socialstyrelsen, uttalade krav från överordnade chefer och ett tydligt intresse från medarbetarna betraktades som de viktigaste faktorerna för att införa nya evidensbaserade behandlingsinsatser.

Ingen tidigare undersökning som behandlat ämnet har använt samma målgrupp, urval och frågor, och därför går det inte att säkert avgöra om det skett en förändring i attityderna till evidensbaserad praktik eller i användningen av standardiserade bedömningsmetoder respektive evidensbaserade behandlingsinsatser. Jämförelser med tidigare studier om systematiska bedömningsinstrument antyder dock att användningen av dessa ökat påtagligt under senare år.

Sökord - Evidensbaserade insatser, standardiserade bedömningsmetoder, prevalens, socialtjänst

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-28
ISBN: 978-91-85999-66-8
Format: POD
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00