/
/

Kallelse till samordnad vårdplanering – hur gick det sedan?

Många äldre med stora omvårdnadsbehov skrivs ut från sjukhus. Socialstyrelsens studie tar upp frågor om när patienten är utskrivningsklar och om hur behovet av rehabilitering och återhämtning ska tillgodoses för dem som har svårt att klara sig i hemmet. De äldres önskemål diskuteras också.

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att beskriva äldre patienter som blev föremål för samordnad vårdplanering inför utskrivningen från sjukhus enligt betalningsansvarslagen. Det gällde bland annat funktionsförmåga och omsorgsbehov vid utskrivningen, deras egen uppfattning om vilket hjälpbehov de hade samt hur de uppfattade att de hade klarat sig i hemmet en tid efter utskrivningen.

Studien gjordes under oktober 2007 av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och avgränsades till patienter som var 65 år eller äldre, som bodde i det ordinära bostadsbeståndet på Södermalm eller i Gamla stan i Stockholm och som Södermalms stadsdelsförvaltning bedömde skulle kunna återvända hem efter sjukhusvistelsen. För att få en uppfattning om hur representativa de intervjuade var för samtliga utskrivningsklara patienter gjordes också en registerstudie av alla kallelser till vårdplanering som sjukvården skickade till Södermalms stadsdelsförvaltning under samma tidsperiod.

Registerstudien visade att en fjärdedel av samtliga patienter som skrevs ut från något sjukhus inom Stockholms läns landsting aktualiserades för vårdplanering med äldreomsorgen. Två tredjedelar av dem var kvinnor och hälften var 85 år eller äldre. Majoriteten av de äldre, 86 procent, skrevs ut till en bostad i det ordinära bostadsbeståndet. Patienterna hade omfattande funktionsnedsättningar vid utskrivningen. I genomsnitt hade männen behov av hjälp med 3,5 ADL-aktiviteter, alltså aktiviteter i det dagliga livet som dusch och bad, på- och avklädning, toalettbesök, förflyttning, kontinens, födointag eller medicinering, och kvinnorna med 2,9 aktiviteter. I genomsnitt (median) hade de vårdats under elva dagar i slutenvården.

Intervjuerna på sjukhuset visade att majoriteten av patienterna hade rörelseproblem redan innan den aktuella vårdepisoden och behövde hjälp med praktiska uppgifter i hemmen, en tredjedel behövde också hjälp med personlig omsorg. Många bodde i bostäder med begränsad tillgänglighet.

De flesta hade stora rörelsehinder vid utskrivningen. Närmare 60 procent gick med rollator och 17 procent var rullstolsburna eller kunde ta enstaka steg med gåbord och stöd av en eller två personer. Var fjärde person hade ett vårdberoende motsvarande Katzskalans grad E eller F, alltså de var beroende vid badning, på- och avklädning, toalettbesök och minst en aktivitet till.

Intervjuerna i hemmet visade att en fjärdedel av patienterna tyckte att de skulle ha behövt stanna längre på sjukhuset för återhämtning eller rehabilitering. Fyra personer ansökte om korttidsvård efter utskrivningen, men fick avslag eftersom stadsdelsförvaltningen bedömde att deras vårdbehov skulle kunna bli tillgodosedda i hemmet.

Funktionsförmågan hade blivit bättre och vårdberoendet hade minskat för de flesta intervjuade, men några förbättringar då det gällde självskattad hälsa eller oro och nedstämdhet hade inte skett. Majoriteten av dem som kunde intervjuas i hemmet låg i riskzonen för undernäring, bland kvinnorna var det cirka 70 procent. Trots detta uppgav omkring hälften av de intervjuade att det gick elva timmar eller mer mellan kvällsmål och frukost.

Genom att vårdtiderna på sjukhus har blivit kortare och andelen äldre som bor i särskilt boende har minskat, så skrivs allt fler äldre med stora omvårdnadsbehov ut till det egna hemmet. Denna studie aktualiserar frågor om när den äldre patienten egentligen är utskrivningsklar från sjukhus, om hur behovet av rehabilitering och återhämtning ska lösas för de äldre som har svårt att klara sig i hemmet och hur de äldres egna önskemål ska vägas in i beslut om fortsatt vård och omsorg.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-19
Format: POD
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Ledningssystem