/
/

Smitta i förskolan – En kunskapsöversikt

Denna bok handlar bland annat om hur man minskar risken för smittspridning i barngruppen och hur man kan engagera barnen i det arbetet. Den riktar sig i första hand till huvudmännen för förskoleverksamhet som ett stöd för deras arbete att utforma lokala verksamhetsnormer och regler.

 

Sammanfattning

Inledning

Förskoleverksamhet riktar sig till barn upp till fem års ålder och består av tre huvudsakliga verksamheter: förskola, familjedaghem och öppen förskola. Från och med augusti 1998 utgick beteckningarna daghem och deltidsgrupp ur skollagen och ersattes då med beteckningen förskola. Förskolan, dvs. barngrupper som håller till i speciella och anpassade lokaler, dominerar som förskoleverksamhet i dagens Sverige.

Förskoleverksamheten är i dag en självklar del av många barnfamiljers vardag och har sedan hösten 1998 en egen läroplan i form av en förordning. Förskoleverksamheten omfattade år 2005 drygt 83 procent av alla 1-5-åringar. Av dessa hörde 76 procent till förskolan och 7 procent till familjedaghem. Det innebär att det finns över 400 000 barn i förskolan och på familjedaghem, på vilka det arbetar cirka 87 000 vuxna.

Kommunerna ansvarar för att erbjuda alla barn i kommunen en förskoleverksamhet. Det är alltså kommunens ansvar att se till att denna verksamhet finns. Kommunerna ansvarar också för förskoleverksamhetens kvalitet.

Alla barn råkar ibland ut för infektioner. Med kunskap om smittvägar och sätt att bryta dessa kan man till viss del minska risken för smittspridning inom en barngrupp i förskolan. Den första delen av ”Smitta i förskolan”, handlar övergripande om olika förskoleverksamheter, smittsamma sjukdomar och hur man kan gå tillväga för att förhindra att smitta uppkommer i en barngrupp. Denna del ger också en del handfasta råd om t.ex. handhygien och hur man kan göra barnen delaktiga i arbetet med att förhindra smittspridning.

I den andra delen av skriften återfinns fakta om smittsamma sjukdomar i förskoleåldern. Där beskrivs kort enskilda infektionssjukdomar och sjukdomstillstånd, och vad man bör tänka på när det gäller barnets förskolevistelse.

Den avslutande tredje delen handlar om lagstiftning som berör olika delar av förskoleverksamheter och infektionssjukdomar.

Skriften innehåller också en ordlista, referenslista samt tips på internetadresser där de som vill fördjupa sig i området kan hämta mer information.

På Regeringskansliets webbsida om förskoleverksamhet konstaterar man att ”En god omvårdnad är en förutsättning för utveckling och inlärning samtidigt som omvårdnaden i sig har ett pedagogiskt innehåll”. Vår förhoppning med ”Smitta i förskolan” är att den kan bidra till den kompetenta omvårdnaden och att bl.a. handhygienen blir en naturlig del av barnens dagliga aktiviteter under förskolevistelsen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-1
ISBN: 978-91-85999-42-2
Format: Bok
Antal sidor: 138
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 110 kr

Kontakt

Birgitta Lesko
075-247 34 05