/
/

Kommunal familjerådgivning år 2007

Över 95 000 personer fick ta del av kommunal familjerådgivning 2007. Merparten var mellan 30 och 50 år och var gifta eller sambor. Nästan alla hade själva tagit initiativ till rådgivningen. Ungefär 36 000 barn var berörda. Variationerna mellan länen var stora när det gäller tillgången till rådgivning.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över familjerådgivning som bedrivits eller bekostats av kommunerna under år 2007. Kommunerna ska enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, sörja för att familjerådgivning kan erbjudas dem som begär det. Familjerådgivning lämnas genom kommunernas egen försorg eller, sedan kommunen träffat särskild överenskommelse om detta, genom annan lämplig yrkesmässig rådgivare. (5 kap. 3 § SoL). Statistiken ingår för fjärde året i rad i Sveriges officiella statistik (SOS).

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Under 2007 hölls drygt 95 000 familjerådgivningssamtal med cirka 51 000 personer i åldern 18 år och äldre. Det motsvarar 9 personer per 1 000 i befolkningen i åldrarna 18-69 år.
  • Antal påbörjade ärenden var under 2007 cirka 22 600. I de ärenden som påbörjades 2007 var nästan tre fjärdedelar, 73 procent, av de vuxna personerna i åldern 30-49 år.
  • Ungefär 36 000 barn under 18 år berördes direkt eller indirekt i de ärenden som påbörjades under året.
  • I cirka 81 procent av de ärenden som påbörjades 2007 var de besökande gifta par eller samboende. Cirka 10 procent av ärendena gällde separerade par och 6 procent särboende.
  • Antal påbörjade ärenden med parrelation var under 2007 cirka 21 000. Ungefär 70 procent av samtliga relationer har pågått mellan 1 och 14 år.
  • I de flesta fall, 88 procent av de påbörjade ärendena, hade de besökande själva tagit initiativ till att kontakta familjerådgivningen. Näst vanligast, i 5 procent av fallen, var att kontakten togs efter hänvisning av läkare, kurator m.fl.

Stora variationer framkom mellan länen när det gäller andelen personer i befolkningen som besökte kommunal familjerådgivning under 2007.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-9
Format: PDF
Antal sidor: 84
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj