/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–3, år 2008 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Statistiken över ekonomiskt bistånd under de tre första kvartalen 2008 syftar till att ge en snabb belysning av kommunernas utbetalningar. Ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas på kommunnivå.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under tredje kvartalet år 2008. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med tredje kvartalet år 2008. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under tredje kvartalet år 2008

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under tredje kvartalet 2008 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 317 miljoner kronor. Vid jämförelse med tredje kvartalet år 2007 är det en ökning med tre procent.
  • Till flyktingar har under det tredje kvartalet 2008 betalats ut 544 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är tio procent högre än motsvarande kvartal år 2007. Under den senaste femårsperioden skedde den lägsta utbetalningen tredje kvartalet 2005 då 254 miljoner kronor betalades ut.
  • Av de 263 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 194 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Tredje kvartalet år 2007 var det 251 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar,varav 168 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under de tre första kvartalen år 2008

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under de tre första kvartalen år 2008 betalades 7 034 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, vilket är en ökning med två procent jämfört med motsvarande period år 2007.
  • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under de tre första kvartalen år 2008 var 1 628 miljoner kronor. Det är en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period år 2007.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-21
Format: PDF
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00