/
/

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2007

Över 140 000 människor vårdades 2007 för skador, förgiftningar och yttre orsaker till sjukdom och död. Fallolyckor var den vanligaste yttre orsaken till vård. Självdestruktiva handlingar har ökat markant, även bland mycket unga flickor. Antalet yngre män som råkat ut för övergrepp är det högsta sedan 1998.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer som har vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, eller som har registrerats med en uppgift om yttre orsak till sjukdom och död. Dessa patienter har skrivits ut från sjukhus under 2007. Det är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), huvuddiagnoser (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän. Under 2007 var bortfallet för huvuddiagnosen 1,2 procent. För kön och ålder är bortfallet marginellt liksom för uppgifter om patientens hemortslän. Bortfallet för yttre orsak till sjukdom och död var under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet problematiskt stort, för att sedan successivt förbättras. Efter en ökning i bortfallet under 2006 är bortfallet 1,9 procent år 2007, men ändå inte på samma låga nivå som 2005 då det endast var 1,0 procent. Bortfallet är koncentrerat till några enstaka landsting: Östergötland följt av Kronoberg och Södermanland. Totalt skrevs drygt 117 100 personer ut 2007 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Antalet utskrivna personer med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var cirka 141 400. Antalet utskrivna personer med huvuddiagnosen skador etc. minskade något medan de yttre orsakerna ökade jämfört med 2006. Siffrorna anger att fler personer har vårdats med yttre orsak till sjukdom och död än med skador etc. som huvuddiagnos. Skillnaden beror på att denna kod kan anges dels när skadan eller förgiftningen har behandlats som bidiagnos dels som yttre orsak till sjukdom.

Fallolycka var den vanligaste yttre orsaken till vård, men det var också vanligt med transportolycksfall och komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Jämförande tal har tagits fram för perioden 1998-2007 och under denna tid ses markanta förändringar för vissa yttre orsaksgrupper. Avsiktligt självdestruktiv handling, som är vanligast bland yngre kvinnor, har ökat under hela perioden. De senaste åren har ökningen varit svag över befolkningen i stort medan ökningen bland unga kvinnor och män har varit tydligare. Under 2007 ökar avsiktligt självdestruktiva handlingar även bland flickor i yngre tonåren. Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder ökade stadigt från 2001 till och med 2004, men har sedan stagnerat. Antalet vårdade till följd av en fallolycka har under perioden varit tämligen konstant men har minskat något under de senaste två åren. Transportolycksfallen, som i stor utsträckning rörde sig om personbilister, cyklister och motorcyklister eller mopedister, minskade tydligt bland både män och kvinnor 2006. År 2007 fortsätter olyckorna minska bland kvinnor men ökar igen något bland männen. Ökningen från föregående år gäller främst yngre män. Antalet yngre män som 2007 vårdades till följd av något övergrepp är det högsta sedan 1998. Däremot ses inte samma utveckling bland unga kvinnor.

Bland huvuddiagnoserna var lårbensfrakturer och hjärnskakningar vanliga. I förhållande till befolkningen har antalet män som vårdats till följd av en lårbensfraktur varit ungefär detsamma varje år under tidsperioden, medan dessa frakturer har minskat bland kvinnorna. För hjärnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt, och särskilt de senaste tre åren.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-19
Format: PDF
Antal sidor: 84
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00