/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1-2, år 2008

Statistiken över ekonomiskt bistånd under de två första kvartalen 2008 syftar till att ge en snabb belysning av kommunernas utbetalningar. Ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas på kommunnivå.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning, under andra kvartalet år 2008. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2003 fram till och med andra kvartalet år 2008. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS).

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under andra kvartalet år 2008

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under andra kvartalet 2008 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 382 miljoner kronor. Vid jämförelse med andra kvartalet år 2007 är det en ökning med en procent.
  • Till flyktingar har under det andra kvartalet 2008 betalats ut 527 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är sju procent högre än motsvarande kvartal år 2007. Vid jämförelse med första kvartalet år 2003 har utbetalningarna ökat med 72 procent.
  • Av de 260 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 192 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Andra kvartalet år 2007 var det 249 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 161 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under de två första kvartalen år 2008

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under de två första kvartalen år 2008 betalades 4 685 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, vilket är en ökning med en procent jämfört med motsvarande period år 2007.
  • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under de två första kvartalen år 2008 var 1 050 miljoner kronor. Det är en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande period år 2007.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-11
ISBN: 978-91-85999-60-6
Format: PDF
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00