/
/

Bättre kostnadsredovisning av hälso- och sjukvården i kommunerna

Socialstyrelsen redovisar ett uppdrag som syftar till att förbättra den ekonomiska redovisningen av kostnader för den kommunala hemsjukvården som bedrivs enligt §18 hälso- och sjukvårdslagen. Från 2008 kommer Socialstyrelsen att årligen samla in uppgifter om kommunernas hälso- och sjukvårdskostnader.

Sammanfattning

Uppdraget och dess utgångspunkter

Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för budgetåret 2006 i uppdrag att från och med verksamhetsår 2008 göra en separat redovisning av kostnader för den kommunala hemsjukvård som bedrivs enligt § 18 hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Redovisningen ska fördelas på äldre respektive funktionshindrade samt på områdena ordinärt respektive särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) respektive insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i räkenskapssammandragets (RS) Vård och omsorgsflik. För verksamhetsår 2007 ska Socialstyrelsen lämna vissa uppgifter med en lägre detaljeringsgrad.

Ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Landstinget ansvarar för all hälso- och sjukvård utförd av läkare samt hemsjukvård i ordinärt boende. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård för insatser upp t.o.m. sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer eller bostäder med särskild service och i dagverksamheter. Kommunens ansvar omfattar också habilitering, rehabilitering och hjälpmedel, inklusive förbrukningsartiklar. Kommunerna fick genom Ädelreformen möjlighet att, efter överenskommelse med landstinget och med regeringens godkännande, helt eller delvis ta över ansvaret för hemsjukvården (förutom läkarinsatser) även i det ordinära boendet.

Utgångspunkten när detta uppdrag genomförts har varit de erfarenheter från andra utredningar som redan finns av hur omfattande den kommunala hemsjukvården är och vad den kostar. När resultaten av de mätningar som gjorts jämfördes, framkom att andelen årsarbetstid av den totala arbetstiden i äldre- och handikappomsorgen som används till hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunerna varierar mellan 11 och 19 procent. Andelen av den totala arbetstiden för hälso- och sjukvårdsuppgifter är högre i kommuner som har tagit över hemsjukvården i ordinärt boende jämfört med kommuner där landstinget har kvar ansvaret för denna verksamhet. Detta kan bero på flera faktorer. De kommuner som har tagit över kan ge hemsjukvården ett större utrymme i verksamheten. Det kan också ta längre tid för kommunerna att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. En tredje förklaring kan vara att vårdbehovet uppmärksammas mer och därmed ökar när kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården.

Uppdragets genomförande och resultat

”Riksberäkningen”

I uppdragets första del ingick att göra en beräkning på riksnivå av den kommunala hälso- och sjukvården 2005. Dessa beräkningar visade att kostnaderna uppskattades till drygt 20 miljarder kronor fördelat på äldreomsorg med 17 miljarder kronor och handikappomsorg med 3 miljarder kronor. Det är ca 0,8 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Det motsvarar också omkring 8-9 procent av de totala kostnaderna för hälso- och sjukvård eller mellan 14 och 17 procent av kommunernas äldre- och handikappomsorg. Huvuddelen av kostnaderna gällde hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Ser man däremot på kostnad per brukare så var korttidsvård/boende den verksamhet som hade den största andelen av hälso- och sjukvårdskostnaderna.

Nya rader i RS Vård och omsorgsflik

Det slutliga resultatet av arbetet med denna rapport är att Socialstyrelsen efter diskussion i SCB:s samrådsgrupp för kommunal finansstatistik beslutat att fr.o.m. verksamhetsåret 2008 införa nya rader för hälso- och sjukvårdskostnader i räkenskapssammandragets Vård och omsorgsflik. Kostnaderna ska där fördelas på äldre- respektive handikappomsorg och på verksamheterna ordinärt boende, särskilt boende, korttidsvård/boende, boende enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS samt övrig verksamhet. Detta är ett led i arbetet att samla årlig information om kommunernas kostnader för hälso- och sjukvård.

Enkäten till kommunerna om att uppskatta kostnaderna för den kommunala hälso- och sjukvården

De nya raderna i räkenskapssammandragets Vård och omsorgsflik baseras på den enkät Socialstyrelsen sände ut till kommunerna med fem frågor om de uppskattade kostnaderna för den kommunala hälso- och sjukvården och om dess fördelning på olika verksamhetsområden inom äldre- och handikappomsorgen. I enkäten definierades den kommunala hälso- och sjukvården som all hälso- och sjukvård inklusive hemsjukvård som kommunerna utför med undantag av skolhälsovården, företagshälsovård och den primärvård som bedrivs på försök i vissa kommuner. Svarsfrekvensen blev låg, endast 27 procent av kommunerna svarade, men trots detta ger svaren i enkäten en indikation om en kostnadsnivå för den kommunala hälso- och sjukvården som i stort motsvarar tidigare undersökningar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-110-1
ISBN: 978-91-85999-03-3
Format: POD
Antal sidor: 63
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00