/
/

Inventering av utskrivningsklara patienter och vårdplanering i samband med utskrivning - Undersökning 2007

Den inventering av utskrivningsklara patienter i somatisk vård som SKL i samverkan med Socialstyrelsen gjort visar på en ökning från 1 155 år 2004 till 1 319 2007. Utvecklingsarbetet behöver fortsätta för att vårdplanerna ska motsvara dels lagens intentioner, dels Socialstyrelsens föreskrifter.

Sammanfattning

Innan Ädelreformen genomfördes i början av 1990-talet fanns problem med att många slutenvårdsplatser upptogs av patienter som var färdigbehandlade men låg kvar i väntan på annan vård och omsorg utanför sjukhusen. Ett sätt att komma tillrätta med detta var att i samband med reformen införa ett kommunalt betalningsansvar för färdigbehandlade patienter genom Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, kallad betalningsansvarslagen. På grund av fortsatta samverkansproblem ändrades lagen 2003. I och med dessa ändringar skärptes kraven på en gemensam vårdplanering när en patient skrivs ut från sluten vård och termen medicinskt färdigbehandlad ersattes med ”utskrivningsklar”. År 2005 kompletterades regelverket med reviderade föreskrifter från Socialstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare i samverkan med Socialstyrelsen genomfört mätningar av antalet utskrivningsklara patienter inom somatisk sjukhusvård. Den senaste mätningen utfördes 29 september 2004. Hösten 2007 genomfördes motsvarande undersökning. Samtidigt granskades dokumentationen kring vårdplanering och utskrivning från sex sjukhus omfattande 230 patienter.

Sammanfattande slutsatser av de båda undersökningarna.

  • Inventeringen av antalet utskrivningsklara patienter visar en viss ökning från år 2004 till 2007 från 1 155 till 1 319 patienter. De senaste årens inventeringar tyder på att antalet utskrivningsklara eller medicinskt färdigbehandlade patienter verkar ha stabiliserats på en nivå om cirka 1 100-1 300 patienter en viss mätdag. Något fler vårdplaner upprättades år 2007 jämfört med mätningen 2004. I övrigt verkar det inte ha skett några större förändringar. Tillgången till korttidsboende spelar på många håll fortfarande en avgörande roll i samspelet med slutenvården, eftersom nästan varannan utskrivningsklar patient planeras att få fortsatta insatser i den typen av verksamhet. Frågan är vilken typ av verksamhet ett korttidsboende egentligen är. Är det en tillfällig boendeform eller en verksamhet för eftervård efter sjukhusvistelser?
  • Det behövs ett fortsatt lokalt utvecklingsarbete för att vårdplanerna ska motsvara lagens intentioner och Socialstyrelsens föreskrifter. Innehållet behöver struktureras och i många fall saknas mål och uppföljning av planen. Detta utvecklingsarbete skulle kunna stödjas av nationella initiativ, t.ex. genom gemensamma termer och begrepp samt olika former av checklistor eller goda exempel på vad som kan anses vara väsentlig information i samband med vårdplanering.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-103-8
ISBN: 978-91-85999-23-1
Format: POD
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00