/
/

Familjerätt år 2006

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen under år 2006. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om fastställande av faderskap, samarbetssamtal, upplysningar enligt föräldrabalken (s.k. snabbupplysningar), utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, utredningar om medgivande till att ta emot utländskt barn för adoption enligt socialtjänstlagen samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. För det bortfall som förekommer har korrigering gjorts på läns- och riksnivå. Uppgifterna avser hela år 2006 och den 31 december 2006 och redovisas per kommun, län och riket.

Statistiken visar bl.a. följande:

Totalt pågick nära 68 000 faderskapsutredningar under år 2006. Det innebär att i förhållande till antalet födda (105 913) under 2006 fastställdes faderskapet för ca 64 procent av dessa genom en faderskapsutredning. Flertalet av dessa utredningar - ca 58 700 eller ca 86 procent - avslutades med att fadern bekräftade faderskapet. Cirka 0,3 procent avslutades med att faderskapet fastställdes genom dom, knappt 1 procent av utredningarna lades ned och ca 13 procent av utredningarna pågick fortfarande vid årets slut. En jämförelse med förhållandena åren 2000-2006 visar inte på några större skillnader i antalet faderskapsutredningar i förhållande till antalet födda respektive år.

I ca 93 procent av de fall där faderskapet fastställdes genom att fadern bekräftade faderskapet anmälde föräldrarna gemensam vårdnad om barnet. Denna andel har i stort sett varit densamma sedan år 2000.

Avsikten med samarbetssamtal är att föräldrarna ska bli eniga i frågor som rör ett barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Föräldrar till nära 18 800 barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år deltog i samarbetssamtal under 2006, vilket motsvarar ca 97 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Denna andel har under åren 2000-2006 varit i stort sett densamma.

Under 2006 var ca 7 300 barn och ungdomar (0-17 år) föremål för utredning om vårdnad, boende och/eller umgänge, vilket motsvarar ca 38 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under åren 2000-2006 har denna andel varierat mellan 31 och 38.

Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Totalt tecknades under 2006 drygt 4 100 sådana avtal. En jämförelse med åren 2000-2006 visar inte på några större skillnader vad gäller antalet avtal.

Under 2006 lämnade kommunerna ca 230 yttranden över nationella adoptioner, dvs. adoptioner av barn och ungdomar 0-17 år födda i Sverige. Flertalet av yttrandena - ca 80 procent - avsåg adoption av styvbarn.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-44-7
Format: PDF
Antal sidor: 71
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj