/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4, år 2006

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning under fjärde kvartalet år 2006, samt i summerad form för alla fyra kvartalen samma år. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2000 fram till fjärde kvartalet år 2006. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS).

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under fjärde kvartalet år 2006

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

  • Under fjärde kvartalet 2006 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 160 miljoner kronor. Vid jämförelse med fjärde kvartalet år 2005 är det en minskning med en procent. Jämfört med första kvartalet år 2000 har utbetalningarna minskat med 21 procent fram till fjärde kvartalet år 2006.
  • Till flyktingar har under det fjärde kvartalet 2006 betalats ut 405 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är 64 procent högre än motsvarande kvartal år 2005.
  • Av de 242 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 143 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Fjärde kvartalet år 2005 var det 214 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 122 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under alla kvartalen 2006

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser.

  • • Under hela året 2006 betalades 8 738 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, vilket inte är någon förändring jämfört med 2005.
  • • Till flyktingar har det under hela året 2006 betalats ut 1 410 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Det är en ökning med 44 procent jämfört med år 2005.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-44-1
Format: PDF
Antal sidor: 128
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00