/
/

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2005

Fallolycka var den vanligaste yttre orsaken till vård år 2005, men också transportolycksfall och komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder var vanliga. Bland annat har avsiktligt självdestruktiv handling ökat, en ökning som kan förklaras av en ökad rapportering från många landsting.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Socialstyrelsens patientregister har funnits i olika former och med olika benämningar sedan 1960-talet. Heltäckande, dvs. omfattande all sluten offentlig sjukvård, har registret varit sedan 1987. Under 2004 har diagnosuppgifter och uppgifter om yttre orsak till sjukdom och död rapporterats enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, en svensk version av Världshälsoorganisationens International Classification of Diseases, 10:e revisionen (ICD10).

I denna publikation redovisas statistik över antalet personer som vårdats med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker eller har registrerats med uppgift om yttre orsak till sjukdom och död under 2005. Det är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), diagnoser (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän. Bortfallet för huvuddiagnos var 2005 1,3 procent. För kön och ålder rör sig bortfallet om någon promille medan det för patentens hemortslän uppgick till cirka 0,2 procent. Bortfallet för yttre orsak till sjukdom och död har tidigare år varit problematiskt. Under 2005 uppgick det till 1,0 procent, vilket är det lägsta i patientregistrets historia. Bortfallet är koncentrerat till något enstaka landsting. En kontinuerlig minskning av detta bortfall har setts under de senare åren.

Totalt uppgick antalet utskrivna personer med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker under 2005 till 118 800. På motsvarande sätt uppgick antalet utskrivna personer med angiven yttre orsak till sjukdom och död till närmare 143 300. Antalet utskrivna personer ökade i båda dessa kategorier jämfört med 2004. En förklaring till att fler personer vårdats med yttre orsak till sjukdom och död än med skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som huvuddiagnos är att denna kod även kan anges när skadan eller förgiftningen behandlats som bidiagnos, men också som yttre orsak till sjukdom.

Fallolycka var den vanligaste yttre orsaken till vård, men också transportolycksfall och komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder var vanliga. Jämförande tal har tagits fram för perioden 1998-2005 och under denna tid ses förändringar för vissa yttre orsaksgrupper. Avsiktligt självdestruktiv handling, som var vanligast bland yngre kvinnor, har ökat under hela perioden liksom komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder, en ökning som kan förklaras av en ökad rapportering från många landsting. Antalet vårdade till följd av fallolycka har under perioden varit tämligen konstant. För transportolycksfall, där det i hög utsträckning rört sig om personbilister, cyklister och motorcyklister/mopedister, som ökade fram till 2002 för att sedan minska ses en fortsatt nedgång 2005. Bland diagnoserna var höftfrakturer och hjärnskakning vanliga. Antalet män relaterat befolkning som vårdats till följd av höftfraktur har varit av samma storleksordning varje år under tidsperioden, medan det bland kvinnorna ses en nedgång. För hjärnskakning har antalet vårdade minskat kontinuerligt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-42-6
Format: PDF
Antal sidor: 118
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00