/
/

Fosterskador och kromosomavvikelser 2006

Rapporten presenterar statistik över fosterskador och kromosomavvikelser dels hos nyfödda barn under perioden 1973 - 2006, dels hos foster där graviditeten avbrutits på grund av fosterskador under perioden 1999 -2006. Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Sammanfattning

Under 2006 har totalt 1 772 barn, 16,7 barn per 1 000 födda, rapporterats till registret för övervakning av fosterskador. Detta är något fler än 2005 då 16,2 barn per 1 000 födda rapporterades.

Antalet rapporterade graviditeter som avbröts på grund av fosteravvikelser ligger nu på cirka 5 per 1 000 födda barn. Den helt dominerande diagnosen vid avbruten graviditet var kromosomavvikelser. Ingen förändring av förekomsten av fosterskador och kromosomavvikelser eller andelen multipelt skadade barn och foster har observerats under året.

Vid flera allvarliga tillstånd utgör de avbrutna graviditeterna en mycket stor del av det totala antalet fall, 50 procent eller mer. Av de rapporterade fallen med anencefali avbröts 88 procent och för ryggmärgsbråcken var motsvarande siffra 58 procent. En kontinuerlig minskning av antalet rapporterade födda barn med ryggmärgsbråck observerades under perioden 1975-1999. Samtidigt noterades en ökning av antalet avbrutna graviditeter med denna skada. Under senare tid har antalet födda barn med ryggmärgsbråck legat stabilt på 1,8 barn per 10 000 födda barn.

Antalet födda barn med Downs syndrom har varit konstant över tid sedan 1978 (1 per 700-800 födslar). Detta trots att medelåldern för kvinnor som föder barn har ökat kraftigt - från 26,5 år 1973 till 30,9 år 2006. Sedan 1978 har andelen kvinnor som är 35 år eller äldre när de får barn ökat från 7 procent till drygt 20 procent under 2006. Den ökade mödraåldern har lett till en ökning av antalet graviditeter med foster med trisomi 21. Att man inte observerar motsvarande ökning av födda barn med Downs syndrom beror på att fosterdiagnostiska metoder utnyttjas oftare och detta leder till ett ökat antal avbrutna graviditeter med trisomi 21.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-42-14
ISBN: 978-91-85483-78-5
Format: POD
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr