Aborter 2006

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar antalet verkställda aborter i Sverige under 2006. Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975. År 1938 fick Sverige sin första abortlag som innebar att legal abort kunde utföras efter särskilt tillstånd av dåvarande Medicinalstyrelsen eller utifrån ett så kallat tvåläkarintyg. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och innebär i huvudsak fri abort.

Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 och knappt 38 000 per år. Mellan åren 1990 och 1999 sjönk antalet aborter, men har sedan år 2000 ökat. År 2006 utfördes 36 045 aborter, att jämföra med 34 978 året innan. Detta innebär att antalet aborter har ökat från 20,2 aborter per 1000 kvinnor år 2005 till 20,6 aborter år 2006, en ökning med 2 procent.

Åldersfördelningen bland kvinnor som genomgår abort har förändrats under åren. Antalet tonårsaborter var 1975 cirka 30 per 1 000 kvinnor, respektive 27 för åldersgruppen 20-24 år. Sedan 1977 har förhållandet varit omvänt, det vill säga antalet aborter per 1 000 kvinnor har varit flera för åldersgruppen 20-24 år än för tonåringarna. År 2006 genomfördes 25,4 tonårsaborter per 1 000 kvinnor, vilket innebär en ökning med 5 procent jämfört med 2005.

De geografiska skillnaderna är stora och den högsta frekvensen tonårsaborter hade Västernorrlands och Gävleborgs län samt Gotland. Lägst var antalet tonårsaborter per 1 000 kvinnor i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län.

Nästan 73 procent av alla aborter utfördes före utgången av den 9:e graviditetsveckan. Andelen medicinska aborterna fortsätter att öka och utgör nästan 61 procent av alla aborter före utgången av 12:e graviditetsveckan. De regionala skillnaderna är dock stora, både när det gäller andelen aborter före utgången av den 9:e graviditetsveckan och andelen medicinska aborter. I Jönköping genomfördes 82 procent av aborterna före utgången av den 9:e graviditetsveckan, medan motsvarande andel i Blekinge var endast 66 procent. Vanligast är de medicinska aborterna i Kalmar, 83 procent. Den lägsta andelen återfinns i Värmland, 43 procent.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-42-11
Format: PDF
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik