/
/

Kännedom om prostitution 2007

Rapporten redovisar den tredje av Socialstyrelsen fortlöpande undersökning av prostitutionens omfattning och utveckling i Sverige. Intervjuer, enkäter och internetkartläggning har använts i undersökningen, som också knyter an till aktuell forskning.

Sammanfattning

Uppgiften för den här rapporten har varit att undersöka prostitutionens omfattning och utveckling i Sverige. Vi har använt oss av olika metoder som bildar tre delstudier; semistrukturerade intervjuer, enkäter inklusive uppföljningsintervjuer till landets kommuner och polismyndigheter samt en systematisk Internetkartläggning.

17 procent av kommunerna uppger att de vet att prostitution förekommer, medan ytterligare 17 procent tror att så är fallet. Av 17 polismyndigheter uppger 2 att de vet och 10 att de tror att personer säljer sexuella tjänster i deras distrikt. Många enkätsvar och uppföljningssvar tog upp att Internet är en vanlig kontaktzon för prostitution, samt att prostitution oftast upptäcks i samband med andra frågor, t.ex. missbruk. Enkätsvaren visar också att prostitution inte enbart förekommer i storstäder.

Såväl polis som socialtjänst efterlyser mer kunskap om hur man ska arbeta mot prostitution och om stödinsatser. 40 personer har intervjuats. Knappt hälften av dessa hade egna direkta erfarenheter av prostitution. I intervjustudien uppgavs från myndigheterna mycket osäkra siffror på antal personer verksamma i gatuprostitution, ca 200 i Stockholm, knappt 70 i Malmö och ca 30 i Göteborg. Detta innebär ingen större förändring jämfört med föregående kartläggning – möjligtvis en viss minskning i Göteborg och Malmö. Sexköpare och sexsäljare rör sig inom eller emellan olika kontaktzoner, som t.ex. gatumiljöer,

Internet, krog och restaurang, hotell, massageinstitut, lägenhetsbordeller, etc. Dessa kontaktzoners konstellation och organisation kan te sig annorlunda beroende på olika regioner i Sverige. Internet framträder onekligen som en betydelsefull kontaktzon. En del aktörer hävdar att Internet inneburit lägre trösklar som ingång både till att sälja och köpa sexuella tjänster. Inom ramen för Internet förändras kontaktsätten för prostitution och växlar mellan t.ex. hemsidor, forum, bloggar, chattar och kontaktsidor. Sådana förändringar sker ofta snabbt, och olika aktörers översikt skiljer sig inte sällan åt. Myndigheters bevakning, lagstiftning, marknadskrafter och teknologiska lösningar är några av de faktorer som
påverkar trafiken i dessa sammanhang.

Även mobiltelefoni tycks inta en särställning som kontaktsätt för prostitution – den beskrivs av intervjupersonerna som den mest inflytelserika teknologiska utvecklingen efter Internet.
I intervjuerna framträder en mångfald av erfarenheter, perspektiv, självbenämningar och positioner bland både sexsäljare och sexköpare. Förutom etnicitet så är ålder, frivillighet, social/intellektuell profil samt avsaknad av kondomkrav exempel på faktorer som kan marknadsföras på sexmarknader. Även bland aktörer inom polis, socialtjänst, forskning och organisationer råder mångfald i perspektiv och definitioner.

Bland intervjupersonerna finns också skilda uppfattningar om sexköpslagens effekter och olika attityder till lagen. Vissa är positivt inställda till lagen och ser positiva effekter, andra framhåller negativa effekter. Det saknas generellt kunskap om mörkertalet av barn och ungdomar med erfarenhet av prostitution. I det empiriska materialet finns endast sporadiska uppgifter om ungdomar i prostitution.

Internet har inneburit nya möjligheter att sexuellt förgripa sig på barn via manipulation; s.k. grooming. Enligt Brå är det inte ovanligt att ungdomar i 14-15-årsåldern uppger att de blivit kontaktade på detta sätt, och att det även förekommer att minderåriga erbjuds pengar eller annan form av ersättning (t.ex. att deras mobiltelefoner fylls på) i utbyte mot sexuella tjänster. Enligt intervjupersoner har även teknologiska utvecklingar som webbkameror och mobiltelefoner inneburit nya inkörsportar/gråzoner för ungdomar till prostitution. Både enkäter och intervjuer visar att socialtjänst och polis har liten kännedom om män som säljer sexuella tjänster. Man vet att det förekommer, men saknar djupare kunskap om detta. I vår Internetundersökning är drygt 1/6 av de sexsäljare vi har påträffat män.

Prostitutionen ter sig olika i landets olika regioner, exempelvis beroende på geografiskt läge (närheten till sexmarknader i angränsade länder). Migrationsströmmar samverkar också med sexhandeln på olika sätt i regioner som norra Sverige, Öresundsregionen, Västsverige, Mellansverige och Stockholmsområdet. I samtliga delstudier (Internetkartläggning, intervjustudie, enkätstudie) framgår att etnicitet är en märkbar faktor inom efterfrågan och marknadsföring av sexuella tjänster. I både intervjudelen och enkätdelen förekommer uppgifter inom polis, organisationer och socialtjänst om sexsäljare med migrationsbakgrund från vissa länder och regioner (Östeuropa, Ryssland, Afrika, Thailand).

I Internetkartläggningen påträffades 304 säljare av sexuella tjänster, varav 57 män. Ålder och etnicitet är några viktiga variabler i marknadsföringen. Män är en övervägande målgrupp som kunder - 271 av annonserna riktar sig till dessa. Dock vänder sig ca 20 sexsäljare i Internetstudien både till män och kvinnor, 15 till enbart kvinnliga sexköpare och ca 10 vänder sig till manliga sexköpare och par. Det framgår också att en del av de personer som
säljer sexuella tjänster via Internet har vissa restriktioner vad gäller köparna, såsom övre och lägre åldersgränser samt etniska grupper. Den teknologiska utvecklingen tycks ha stor inverkan på Internetsexmarknaden (t.ex. utveckling av betalsystem och webbkameror), likaså framkomsten av nya aktörer, t.ex. ägare av teknologi. En ytterligare iakttagelse är att information om sexsäljare har ett marknadsvärde även om sätten att kommunicera sådan information förändras. Det verkar även som att det sker en ständig förändring i
var på Internet prostitutionskontakter äger rum. Kommunikationen förflyttas exempelvis från webbsidor och forum till kontaktsidor och bloggar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-48
Format: Limbindning
Antal sidor: 73
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Olga Gislén
075-247 30 00