/
/

Kommunernas anhörigstöd - Utvecklingsläget 2006

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Rapporten beskriver utvecklingsläget när det gäller stödet till anhöriga i landets kommuner och kommundelar för 2006. Bakgrunden är det uppdrag som Socialstyrelsen fick år 2005, det vill säga att årligen följa upp utvecklingen när det gäller de stimulansmedel för att utveckla kommunernas anhörigstöd som regeringen beslutade om för åren 2005-2007. I rapporten redovisas en kommunenkät och en enkät via vilken länsstyrelserna rapporterat om sitt arbete med stimulansmedlen för 2006. Utöver det rapporterar Socialstyrelsen också om arbetet med uppdraget att utveckla metoder för att följa stödet till anhöriga.

Socialstyrelsen kan konstatera att medlen för att utveckla anhörigstödet har blivit försenade och att förseningen varierar mellan olika delar av landet. En konsekvens av detta är att Socialstyrelsens slutrapport 2008 närmast kommer att bli en lägesrapport eftersom många kommuner då fortfarande är mitt uppe i sitt utvecklingsarbete av stödet till anhöriga.

Stimulansmedlen för år 2006 har nått 256 kommuner och 42 kommundelar. Det är en bättre spridning jämfört med det föregående årets stimulansmedel. Av de 114 250 000 kr som länsstyrelserna hade att fördela för 2006 har länsstyrelserna beviljat ansökningar för 112 713 500 kronor. De medel som blivit över kommer att läggas till de nya medel som är avsedda att fördelas för 2007.

Skälen till att en del kommuner och kommundelar inte sökt pengar för 2006 är - enligt vad de själva uppger - att de av olika anledningar inte hunnit göra det. En del kommuner är mitt uppe i ett utvecklingsarbete med hjälp av andra medel, t.ex. från kompetensstegen, medel beviljade för att utveckla anhörigstöd under 2005 eller stimulansmedel för de allra mest sjuka äldre. Flera av dessa kommuner uppger att de planerar att söka medel för att utveckla stödet till anhöriga för 2007.

De direktiv regeringen angett när det gäller medlen är att de ska användas till att bygga upp infrastrukturen för stödet till anhöriga, dvs. något som är varaktigt. Vidare ska en femtedel av medlen användas för nya och fördjupade former av samverkan med frivilliga och ideella krafter. Enligt Länsstyrelsernas rapportering stämmer de beviljade ansökningarna i stort överens med direktiven. Exempelvis planerar 99 procent av landets kommuner enligt sina ansökningar att samarbeta med frivilliga och ideella organisationer, och den vanligaste inriktningen är att starta anhörigcentraler. Utöver det, är det vanligt att inrätta en tjänst som ansvarar för eller samordnar stödet till anhöriga, arbeta för att bättre nå ut till fler anhöriga och skapa en bättre organisation när det gäller anhörigstödet. Det är ännu för tidigt att säga i vilken utsträckning satsningarna kommer att bli varaktiga.

Resultaten från kommunenkäten bekräftar i viss grad länsstyrelsernas bild. I jämförelse med tidigare år uppger allt fler kommuner att de arbetar med att utveckla stödet till anhöriga, att bredden ökar när det gäller olika insatser till anhöriga, att personalen allt oftare får utbildning när det gäller anhöriga, deras situation och behov av stöd etc. Enligt enkätsvaren ökar också samarbetet med frivilliga och ideella organisationer. Det är också glädjande att det i både länsstyrelsernas rapportering och kommunenkäten finns tecken på att samarbetet med primärvården om stöd till anhöriga blir vanligare.

Sammantaget tycks aktiviteten i kommunerna öka när det gäller stödet till anhöriga. Men i dagsläget är det är omöjligt att veta om detta är ett resultat av de statliga satsningarna för att utveckla kommunernas anhörigstöd och om stödet verkligen når de anhöriga som har behov. Dels pågår det, som redan nämnts, flera olika satsningar för äldreomsorgen samtidigt. Dels finns det i dagsläget små möjligheter att följa till hur många, vilka och med vilken kvalitet stödet till anhöriga verkligen når ut. Det framgår av uppdraget att utveckla metoder för att följa stödet till anhöriga.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-37
Format: PDF
Antal sidor: 55
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00