/
/

Förutsättningar för öppna jämförelser - Kvalitet, funktionsförmåga och vårdtyngd inom vård och omsorg om äldre

Alltfler kommuner och enskilda utförare mäter med kvalitetsindikatorer brukarnas funktionsförmåga, vilket ger goda möjligheter att införa ett enhetligt nationellt system för öppna jämförelser.

Sammanfattning

I denna rapport redovisar vi en kartläggning av kommuners och enskilda utförares verksamhetsuppföljning. Kartläggningen gjordes sommaren 2006, och visar att allt fler kommuner och enskilda utförare genomför återkommande mätningar med kvalitetsindikatorer och mätningar av brukarnas funktionsförmåga. Sedan tidigare genomför flertalet kommuner svarande undersökningar av bedömd kvalitet, främst bland brukare.

  • Två av tre kommuner och kommundelar genomför årligen mätningar av kvaliteten och redovisar resultaten som kvalitetsindikatorer.
  • Åtta av tio genomför undersökningar av bedömd kvalitet.
  • Var tredje kommun och kommundel genomför årliga mätningar av brukarnas funktionsförmåga.
  • Sex av tio mäter årligen vårdtyngden.

Bland de enskilda utförare som besvarat förfrågan är förekomsten av verksamhetsuppföljning något högre än för kommuner och kommundelar. Förekomsten av verksamhetsuppföljning är så gott som lika hög bland kommuner med olika storlek.

Kommuner och enskilda utförare använder ett flertal olika instrument och metoder, vilket nästan helt omöjliggör önskvärda jämförelser.

Den ökade förekomsten av systematisk verksamhetsuppföljning är en god grund för utvecklingen av ett enhetligt nationellt system för öppna jämförelser. Det krävs dock ett omfattande arbete för att utveckla och genomföra ett sådant system, i dialog mellan olika nationella intressenter och lokala aktörer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-131-25
Format: POD
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00