/
/

Utbildning inom katastrofmedicinsk beredskap - Rekommendation för planering

Socialstyrelsen, landstingen, regionerna och katastrofmedicinska centra har utarbetat en utbildningsmodell för krisberedskap inför olyckor, katastrofer och andra allvarliga händelser. Syftet är att säkerställa enhetlighet och god kvalitet på utbildningarna inom det katastrofmedicinska området.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdens katastrofmedicinska beredskap utgör en viktig del i den svenska krisberedskapen. För att ha en god förmåga att hantera allvarliga händelser krävs bl.a. en i förväg väl genomförd planering med en utbildad, tränad och övad organisation. Landstingen och regionerna ska enligt hälso- och sjukvårdslagen planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) ska den hälso- och sjukvårdspersonal som ingår i den katastrofmedicinska organisationen eller som ska delta i insatser vid en allvarlig händelse ha lämplig utbildning. Landstingen och regionerna ska även svara för att den berörda personalen regelbundet tränar och övar.

Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för att samordna hälso- och sjukvårdens krisberedskap inför stora olyckor, katastrofer och andra allvarliga händelser. Utbildning inom det katastrofmedicinska området genomförs dels, på uppdrag av Socialstyrelsen, nationellt via katastrofmedicinska centra, dels på regional och lokal nivå inom landstingen och regionerna.

Socialstyrelsen har, i samverkan med representanter för landstingen och regionerna och katastrofmedicinska centra, tagit fram utbildningsmodellen som presenteras i denna rekommendation. Modellen har kompletterats med kursplaner och information om begrepp och definitioner. Syftet är att säkerställa enhetlighet och god kvalitet på utbildningarna inom det katastrofmedicinska området. Innehållet har stämts av med och granskats av en referensgrupp bestående av representanter från katastrofmedicinska utbildningscentra.

Denna rekommendation vänder sig till dig som ansvarar för eller genomför utbildningar inom det katastrofmedicinska ämnesområdet och är tänkt att vara ett stöd för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering på lokal, regional och nationell nivå.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-130-9
Format: POD
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap