/
/

Övervakning av fosterskador. Januari-december 2006 - Preliminär sammanställning

Sammanfattning

Detta är den preliminära rapporten från registret för övervakning av fosterskador för perioden januari-december 2006. Rapporten bygger på anmälningar till registret för övervakning av fosterskador samt rapporter om kromosomavvikelser inkomna till cytogenetiska centralregistret.

I rapporten redovisas och jämförs endast preliminära uppgifter för åren 1999-2006 och inte det definitiva antalet fall för respektive år. Detta har gjorts för att man ska kunna jämföra åren, se tabell 1 samt diagram. Vid redovisning av de enskilda diagnoserna är inte barn/foster med känd kromosomavvikelse medräknade. Detta gäller även trenddiagrammen, som redovisas baserade på de preliminära uppgifterna. De förväntade värdena till trenddiagrammen är baserade på uppgifterna för perioden 1999-2005. Procent multipelt missbildade är beräknat baserat på det totala antalet (barn + foster) för respektive diagnos.

Den definitiva årsrapporten för 2006 beräknas vara klar under hösten 2007. Anledningen till att det dröjer med definitiv årsstatistik är att anmälningar till registret för övervakning av fosterskador kan rapporteras upp till sex månader efter födelsen, dvs. t.o.m. den 30 juni 2007.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-125-4
Format: POD
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr