/
/

Handskar i tandvården

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat vikten av att använda skyddshandskar i tandvården, riskerna för hudirritation och allergi samt val av handskmaterial ur hälso- och miljösynpunkt.

Sammanfattning

I få andra verksamheter används skyddshandskar så kontinuerligt och dagligen som i tandvården där handskar ska ge skydd mot såväl smittöverföring som kemikalier.

Det är av särskild vikt att använda skyddshandskar då smittrisk bedöms föreligga. Eftersom denna bedömning är svår att göra är det säkrast att alltid bära handskar vid patientarbete. Handskar används både för att skydda personalen mot smitta men även för att förhindra att smitta överförs till nästa patient och därför ska handskarna bytas mellan varje patient.

Arbete inom tandvård innebär risk för allergi och handeksem. Huvudsakligen beror detta på frekvent tvättning av händerna och kontakt med hudirriterande och allergiframkallande ämnen, något som delvis kan förebyggas genom användning av skyddshandskar. Handskanvändning kan dock i sig framkalla såväl hudirritation som allergiska reaktioner. Frekvensen för användning av handskar bedöms vara ca 60-80%.

Sjukvårdshandskar finns tillverkade i olika polymera material, sterila och osterila, pudrade och opudrade. Vanligt använda material är naturgummilatex, syntetgummi och olika plastmaterial. Inom tandvård används till övervägande del osterila medicinska undersökningshandskar.

Puder på handskar utgörs av majsmjöl och motverkar klibbighet hos handsken. Pudret kan bidra till hudirritation och sprida allergiframkallade proteiner från naturgummi vilket nu har lett till att opudrade handskar rekommenderas i vården. Vid tillverkning av såväl natur- som syntetgummi tillsätts kemikalier som kan framkalla kontaktallergiska eksem. Plast har sämre elasticitet men är ur allergisynpunkt att föredra. Handskar används inom tandvården för att skydda mot akrylatbaserade tandvårdsmaterial och andra tandvårdsprodukter. Skyddseffekten hos de handskar som vanligtvis används inom tandvården är relativt dålig, främst beroende på att de är tunna. Däremot är skyddseffekten mot virus god hos oanvända handskar.

Användningen av handskar har även diskuterats ur miljösynpunkt. Naturgummilatex är en förnyelsebar råvara och kan av detta skäl föredras. Övriga material härstammar ur petroleumprodukter och kommer alltså ur en icke förnyelsebar råvara. PVC har diskuterats ur flera miljöaspekter. Med ersättning av ftalater som mjukgörare och förbränning av avfallet torde PVC-handskar inte utgöra ett miljöproblem.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-123-43
Format: POD
Antal sidor: 19
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Mariana Blixt
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård