/
/

Demenssjukdomarnas samhällskostnader och antalet dementa i Sverige 2005

Kostnaden per dement har snarare minskat än ökat. Huvudförklaringen att färre demenssjuka bor och vårdas i särskilt boende.

Sammanfattning

Demenssjukdomar är kroniska, obotliga, långvariga och sakta men säkert funktionsnedsättande tillstånd som på ett påtagligt sätt påverkar hela livssituationen för de sjuka och deras anhöriga. Demenssjukdomar är också mycket resurskrävande, vilket i en situation med en ansträngd ekonomi i kommuner och landsting väcker frågor kring hur vård och omsorg av dementa ska organiseras på ett effektivt sätt. För denna diskussion krävs det olika underlag. Syftet med denna rapport är att dels bedöma hur många dementa som finns och dels att uppskatta hur stora demenssjukdomarnas samhällskostnader är och hur dessa kostnader fördelas på olika aktörer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

År 2000 presenterade Socialstyrelsen en rapport där demenssjukdomarnas samhällskostnader beräknades till 38,4 miljarder kronor år 2000. Sedan år 2000 har situationen på många sätt förändrats: antalet dementa har ökat, det har skett förändringar av vården och omsorgens struktur - både inom landstingen och i kommunerna - liksom i behandlingsmönstret beträffande läkemedel. Kunskapen om demenssjukdomarna liksom om vården och omsorgen om de demenssjuka ökar successivt, vilket påverkar underlagen för kostnadsberäkningar. Sammantaget har detta varit skälen för att göra en uppdaterad beräkning av demenssjukdomarnas samhällskostnader.

I det huvudalternativ som redovisas i denna rapport, utgår beräkningarna från att det fanns 142 200 personer med demenssjukdom i befolkningen år 2005, vilket kan jämföras med 133 000 personer år 2000. Av dessa 142 200 bedöms 64 500 bo i särskilda boendeformer.

I huvudalternativet bedöms samhällets kostnader för personer med demenssjukdom vara 50,1 miljarder kronor (eller ca 352 000 kr per dement person) och kostnaderna som kan hänföras till enbart demenssjukdomar skattas till 35-38 miljarder kr (ca 246 000-269 000 kr per dement person). Ca 85 procent av kostnaderna finns inom den primärkommunala sektorn. Om man beaktar metodologiska aspekter (bl.a. förändringar i resursutnyttjande och kostnadsunderlag) förfaller det som att kostnaden per dement snarare minskat än ökat under perioden. Huvudförklaringen till att kostnaderna relativt sett har minskat är att färre demenssjuka bor och vårdas i särskilt boende.

Kostnaderna för vård och omsorg av dementa är betydande, speciellt för kommunerna. Varje kommun borde ha en speciell planering för vården och omsorgen om demenssjuka. De anhörigas vårdinsatser representerar också ett stort samhällsvärde både i mänskliga och ekonomiska termer. Ett förbättrat stöd till de demenssjuka och deras anhöriga är därför en av grunderna för en god demensvård. Det pågår idag i Sverige flera olika processer där vård och omsorg om dementa på olika sätt studeras och analyseras. Vid Socialstyrelsen pågår ett arbete med syfte att utarbeta nationella riktlinjer för demensvård.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-123-32
Format: POD
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Demens