/
/

Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

En uthållig samverkan är nödvändig för att kunna hjälpa barn och ungdomar som far illa. Det är en komplex process som kräver prioritering, kunskap och planering. I rapporten presenteras en strategi för samverkan med fördjupning och diskussion, som kan tjäna som utgångspunkt för lokala strategier.

Sammanfattning

Strategin för samverkan ska ses mot bakgrund av nödvändigheten och skyldigheten att samverka. Den ska vara ett stöd för långsiktig, stabil och framgångsrik samverkan till nytta för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. I fördjupningsdelen finns den teoretiska och erfarenhetsbaserade grund som strategin bygger på.

Rent allmänt kan konstateras att det krävs stora investeringar, både i tid och energi, för att etablera samverkan och hålla den vid liv. Samverkan är inte bara en fråga om att vilja samverka - det är en komplex process som kräver prioritering, kunskap och planering. Bestående samverkan föregås av en långsiktig utvecklingsprocess och ett gediget engagemang för förändring. För att vara långsiktigt hållbar behöver samverkan dessutom integreras och förankras i den ordinarie verksamheten och även inkludera berörda barn, ungdomar och deras föräldrar.

Den generella kunskap som finns om framgångsfaktorer och hinder i samverkan är i allt väsentligt tillämpbar även på samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa. Därutöver finns vissa hinder som har med arbetsområdets specifika karaktär att göra. Sammanfattningsvis följer av denna kunskap att god och stabil samverkan förutsätter styrning, struktur och samsyn.

Styrningen är kanske det mest centrala - att den politiska och administrativa ledningen inom de berörda organisationerna aktivt tar ställning för samverkan. Om inte samverkan stöds på ledningsnivå kommer den bara att fungera kortsiktigt och personbundet. Ledningarna behöver bl.a. gemensamt efterfråga uppföljning och utvärdering av samverkan.

Stabil och effektiv samverkan kräver också en god struktur för att kunna överbrygga strukturella hinder i form av skilda regelsystem m.m. Vidare krävs att de samverkande verksamheterna har ett tydligt gemensamt mål, att de har definierat den gemensamma målgruppen och kartlagt de behov som man vill tillgodose med samverkan. Verksamheterna behöver slutligen förbättra sin kommunikation och öka samsynen för att övervinna kulturella hinder i form av skilda ideologier och kunskapsbakgrunder.

I Strategi för samverkan formuleras ett övergripande mål för samverkan och centrala begrepp definieras. Här ges också exempel på verktyg som kan bidra till ökad styrning, struktur och samsyn. Slutligen beskrivs olika områden där samverkan behövs kring målgruppen samt ges exempel på frågor som kan behöva behandlas i samverkan på nationell, regional och lokal nivå.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-123-31
ISBN: 978-91-85483-60-0
Format: Bok
Antal sidor: 64
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 110 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj