/
/

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd

Syftet med denna rapport, är att underlätta planeringen inför allvarliga händelser. Rapporten tar upp de inblandades uppdrag och ger en översikt över lagstiftningen. Miljönämnderna ges en grund för sin krisberedskapsplanering.

Målgruppen är i första hand kommunernas miljönämnder och miljökontor. Rapporten kan även vara av intresse för övriga aktörer – inom kommunerna eller vid landsting/regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter – som vill informera sig om hälsoskydd och smittskydd vid allvarlig händelse.

Sammanfattning

I samband med stora olyckor och andra allvarliga händelser har hälsoskydd och objektinriktat smittskydd särskilt stor betydelse för människors hälsa och överlevnad. Miljönämnder, smittskyddsläkare, länsstyrelser m.fl. har ansvar för människors hälsa. Syftet med den här rapporten är att ge miljönämnderna en grund för sin krisberedskapsplanering inom området hälsoskydd och objektburen smitta. Rapporten kan också vara av intresse för övriga aktörer - inom kommuner eller vid landsting/regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter.

Viktiga principer för samhällets krishantering är att förmågan att hantera kriser ska byggas upp från lokal via regional till nationell nivå. Vidare ska den som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden behålla sitt ansvar när en allvarlig händelse inträffar. För varje ny mandatperiod ska en plan fastställas för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser med risk- och sårbarhetsanalysen som grund. Som en del i kommunens plan är det viktigt att varje miljönämnd har en krisberedskapsplan som grundas på de risker och hot som kan tänkas förekomma inom verksamhetsområdet. I rapporten beskriver vi vad en sådan plan kan innehålla. Ett viktigt område är informationsplanering, som beskrivs i ett särskilt avsnitt. För att öva och utbilda den egna organisationen kan man använda scenarier och spel. Några scenarier som rör miljökontorens arbete finns med i rapporten.

Exempel på allvarliga händelser som faller inom miljönämndens ansvarsområde och som behandlas i rapporten är elavbrott och översvämningar. Den här typen av händelser påverkar ofta dricksvattenförsörjning, uppvärmning liksom avlopps- och avfallshantering. Andra exempel är s.k. CBRN-händelser, dvs. händelser med kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära ämnen. Även här är risken för påverkan på människors hälsa uppenbar.

Gemensamt för de flesta allvarliga händelser är att de berör ett stort antal aktörer. För att arbetet ska fungera bra under en allvarlig händelse är det viktigt att alla är klara över sin egen och andras roller och att man har gjort upp rutiner för hur man ska samverka. För att underlätta samarbetet innehåller den här rapporten en genomgång av olika aktörers uppdrag, liksom en översikt över relevant lagstiftning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-123-23
Format: POD
Antal sidor: 141
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 119 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00