/
/

Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar – plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007–2009

I planen beskrivs hur regeringens strategi mot hemlöshet kommer att genomföras: Samarbetet mellan myndigheter, kommuner och landsting, bostadsföretag och organisationer betonas, och rapporten redogör för de olika aktörernas roller och aktiviteter. Tidplan för insatserna redovisas.

Sammanfattning

I februari 2007 beslutade regeringen om en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Strategin omfattar perioden 2007-2009. Fyra mål har pekats ut:

  1. Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån individuella behov.
  2. Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård eller boende (HVB) och inte har ordnad bostad inför utskrivning ska minska.
  3. Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som tillhandahålls av social-tjänsten eller andra aktörer.
  4. Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att i samråd med Boverket, Kronofogdemyndigheten och Kriminalvården leda, samordna och koordinera ett fortsatt arbete mot hemlöshet samt motverka vräkning och hemlöshet bland barn i enlighet med regeringens strategi.

Kopplat till strategin har regeringen även gett ett antal särskilda uppdrag. Socialstyrelsen ska ta fram en vägledning till stöd för kommunerna och andra aktörer i det vräkningsförebyggande arbetet. Socialstyrelsen ska tillsammans med Boverket ta fram en plan för hur den så kallade sekundära bostadsmarknaden återkommande ska kunna kartläggas, samt ta fram en kunskapsöversikt om effekter av olika boendelösningar. Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att, i samråd med berörda myndigheter, presentera en plan för hur hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden fortlöpande ska kunna följas. Barns och ungdomars situation ska särskilt uppmärksammas.

Arbetet med de fyra strategiska målen ska länkas till pågående lokala utvecklingsprojekt som drivs vid Socialstyrelsen. Uppdraget innebär att stödja lokalt utvecklingsarbete samt att sprida kunskap inom angelägna områden. Ett tydligt barnperspektiv ska prägla satsningen.

En nationell styrgrupp leder arbetet med genomförandet av strategin. I styrgruppen ingår Socialstyrelsen, Boverket, Kronofogdemyndigheten, Kriminalvården samt Sveriges Kommuner och Landsting. En referensgrupp med representanter för myndigheter, länsstyrelser, intresseorganisationer på bostadsmarknaden samt frivillig- och brukarorganisationer har tillsatts för att utifrån sina målgruppers intressen följa arbetet och lämna synpunkter.

En viktig uppgift för de medverkande i referensgruppen är dessutom att förankra strategin inom sina respektive organisationer. Ett antal grupper har även tillsatts för de olika delprojekt som är knutna till strategin.

För hela satsningen är 65 940 000 kr avsatta. 47 700 000 kr föreslås användas för lokala satsningar inom de fyra målen.

Senast den 1 juli 2010 ska uppdraget slutrapporteras till regeringen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-107-14
Format: POD
Antal sidor: 35
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Hemlöshet