/
/

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - Stöd för rättstillämpning och handläggning

Boken behandlar regelverket som rör insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Här redovisas bland annat vad som ska utmärka en sådan bostad, hur stöd, service och omvårdnad ska ges, samt vilken kunskap och erfarenhet som personal och arbetsledare behöver.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Målet är att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bl.a. att ha möjlighet att bo som andra - att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel. En bostad som tillförsäkrar personer med omfattande funktionshinder goda levnadsvillkor är en av förutsättningarna för att nå lagstiftningens mål. Ett syfte med LSS är att säkerställa rätten till en sådan bostad.

Tillämpningen av LSS är inte alltid oproblematisk. Socialtjänstens behov av vägledning för lagtillämparen har bl.a. lett till att Socialstyrelsen gett ut föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS (SOSFS 2002:9). Föreskrifter och allmänna råd publiceras i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) och innehåller inte hänvisningar till propositioner eller andra förarbeten, till aktuella rättsfall eller JO-uttalanden m.m.

Behovet av att på ett samlat och lättillgängligt sätt få del av det material som nu nämnts är emellertid stort och Socialstyrelsen har därför gjort en sammanställning av det väsentligaste i det material som rör insatsen bostad med särskild service för vuxna. För att underlätta för den som vill fördjupa sig inom något av det som redovisas anges efter varje kapitel vilka källor som använts. Socialstyrelsens rättssammanställning vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i kommunerna samt till den personal som arbetar inom de olika boendeformerna, men även intresseorganisationer och brukare bör kunna ha intresse av den.

Boken består av tre delar:

  • I den första delen, kapitel 1-2, redovisas målen för svensk handikappolitik och en kort bakgrund ges till varför en rättighetslagstiftning ansetts nödvändig när det gäller insatser för de svårast funktionshindrade. Vidare redovisas hur rättighetslagstiftningen förhåller sig till principen om den kommunala självstyrelsen, och en beskrivning ges av de grundläggande principer som ska prägla all verksamhet enligt LSS - inklusive insatsen "bostad med särskild service för vuxna".
  • I bokens andra del, kapitel 3-11, beskrivs vad som utmärker boendeformerna gruppbostad och servicebostad. I dessa kapitel finns bl.a. information om bostädernas utformning, innebörden i begreppet omvårdnad, fritidsverksamheter och kulturella aktiviteter för de boende, de boendes möjlighet att erhålla andra former av stöd och insatser t.ex. personlig assistans och ledsagarservice, hälso- och sjukvård och tandvård för de boende, möjligheten för kommunen att ta ut avgifter och de boendes möjlighet att flytta. Boendeformen "annan särskilt anpassad bostad för vuxna" behandlas inte i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna (SOSFS 2002:9) och tas inte heller upp i rättssammanställningen.
  • Bokens sista del, kapitel 12-17, behandlar kommunens skyldighet att planera för att kunna tillgodose framtida behov av bostäder. Dessutom redogörs översiktligt för några av de viktigaste rutinerna när det gäller handläggningen av en ansökan om bostad med särskild service. I denna översikt ingår bl.a. avsnitt som rör ansökningsförfarande, utredning, dokumentation, sekretess, kommunikation av utredning, överklagande, omprövning av beslut, verkställighet och möjligheten att ålägga en kommunen att betala en särskild avgift om en dom om bostad med särskild service inte verkställs. De avsnitt som rör handläggning är skrivna utifrån en tänkt begäran om insatsen "bostad med särskild service för vuxna", men är möjliga att använda även vid övrig handläggning av LSS-ärenden.

Den 1 juli 2005 infördes nya bestämmelser om kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i LSS. I denna andra upplaga av rättssammanställningen har kompletteringar utifrån dessa lagändringar gjorts samt vissa andra uppdateringar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-101-6
Format: PDF
Antal sidor: 196
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder