/
/

Barn och unga – insatser år 2005

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga. Den ingår i Sveriges officiella statistik. Sedan 1994 är Socialstyrelsen ansvarig myndighet för statistiken.

Statistiken innehåller de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen förkortad SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i fortsättningen förkortad LVU.

Följande heldygnsinsatser ingår i denna statistik:

 • Vård med placering utanför det egna hemmet enligt SoL
 • Vård med placering enligt LVU
 • Omedelbart omhändertagande enligt LVU

De öppenvårdsinsatser som ingår har delats in i följande insatstyper:

 • Strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL
 • Behovsprövat personligt stöd enligt SoL
 • Kontaktperson/-familj enligt SoL
 • Kontaktperson eller behandling i öppna former enligt LVU
 • De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. Insatser till barn och unga som ges på grund av funktionshinder ingår inte heller i denna statistik. De senare återfinns i statistikpublikationerna Funktionshindrade personer - insatser enligt LSS år 2005 och Funktionshindrade personer år 2005. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

  Statistiken baseras på två totalundersökningar av barn och unga som har berörts av någon av insatserna ovan. I den ena insamlas uppgifter om heldygnsinsatser på individnivå och i den andra uppgifter om öppenvårdsinsatser på mängdnivå. De insamlade uppgifterna avser hela året och i vissa fall den 1 november.

  Heldygnsinsatser

  • Under år 2005 påbörjade ungefär 7 200 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka 4 900 barn och unga nytillkomna, dvs. de hade inte erhållit någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år.
  • Den 1 november hade cirka 15 200 barn och unga heldygnsinsats.
  • Knappt 20 300 barn och unga hade heldygnsinsats någon gång under år 2005. 6
  • Av de cirka 15 200 barn och unga som erhöll heldygnsinsats den 1 november hade ungefär 10 400 vård med stöd av SoL, cirka 4 600 barn och unga fick vård enligt LVU och cirka 200 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU.
  • Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med vård enligt SoL eller LVU den 1 november 2005. Närmare 80 procent av de SoL-vårdade och knappt 70 procent av de LVU-vårdade barnen och ungdomarna var familjehemsplacerade den dagen.

  Öppenvårdsinsatser

  • Ungefär 28 500 barn och unga hade en eller flera av de redovisade öppenvårdsinsatserna den 1 november 2005.
  • Av de tre SoL-insatserna var kontaktperson/-familj den öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av år 2005. Cirka 22 000 barn och unga fick den insatsen någon gång under året. Ungefär 21 500 barn och unga fick behovsprövat personligt stöd och cirka 8 000 deltog någon gång under år 2005 i strukturerade öppenvårdsprogram.
  Läs hela sammanfattningen

  Publiceringsår: 2006
  Artikelnummer: 2006-44-9
  Format: PDF
  Antal sidor: 119
  Språk: Svenska
  Pris (inkl. moms): 0 kr

  Kontakt

  Socialstyrelsen
  075-247 30 00

  Mer hos oss

  Barn och familj