/
/

Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna – insatser år 2005

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Inledning

I denna publikation redovisas statistik om kommuners stöd, vård och behandling inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg 2005, för de två målgrupperna vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna i Sverige. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS).

För båda grupperna redovisas insatserna som ges enligt socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 i form av bistånd som avser boende, individuellt behovsprövade öppna insatser, familjehemsvård samt frivillig institutionsvård. För vuxna med missbruksproblem ingår dessutom tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Tvångsvården redovisas i form av omedelbara omhändertaganden, ansökningar om LVM-vård, beslut om vård enligt LVM samt utskrivningar från LVM-hem. I rapporten redovisas antal insatser som pågår någon gång under året och antal personer med insats den 1 november 2005.

Bistånd som rör boende, individuellt behovsprövade öppna insatser och alla andra frivilliga insatser redovisas av kommunerna endast som mängdstatistik. Det gör att man i statistiken inte kan utläsa hur många personer som hade minst en av de ovan nämnda insatserna från socialtjänsten den 1 november 2005. En och samma person kan alltså få flera sorters insatser samtidigt, t.ex. behovsprövade öppna insatser och frivillig institutionsvård, eller behovsprövad öppen insats och bistånd som avser boende, utan att detta framgår av statistiken.

Vuxna med missbruksproblem

Som vuxna med missbruksproblem i denna statistik räknas personer som är 21 år eller äldre och som den 1 november 2005 hade insatser på grund av problem med sitt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel och lösningsmedel. Av dessa personer hade drygt 5 800 bistånd som avser boende (en minskning med 5 procent jämfört med år 2004) och drygt 12 200 individuellt behovsprövade öppna insatser (en ökning med 3 procent jämfört med år 2004).

Drygt 3 100 personer hade insatser inom heldygnsvård, vilket var en minskning med knappt 2 procent jämfört med år 2004. Nästan 92 procent av dessa personer vårdades frivilligt medan resterande 8 procent tvångsvårdades. Jämfört med år 2004 minskade antalet personer med frivillig institutionsvård (enligt SoL) med knappt 3 procent och familjehemsvården (enligt SoL och LVM) minskade med ungefär 10 procent. Antalet tvångsvårdade personer på institution (enligt LVM) var den 1 november 2005 knappt 250, en ökning med 20 procent jämfört med 2004.

23 procent av de vuxna med missbruksproblem som fått insats rörande boende var kvinnor. Inom individuellt behovsprövade öppna insatser var andelen kvinnor 30 procent och inom heldygnsvård 25 procent. Andelen kvinnor bland tvångsvårdade enligt LVM var knappt 39 procent.

Övriga vuxna

Den 1 november 2005 fick drygt 7 700 personer bistånd som avsåg boende, vilket var 2 procent färre än 2004. Drygt 9 200 fick individuellt behovsprövade öppna insatser, 6 procent fler än 2004. Vid samma tidpunkt vistades knappt 900 personer frivilligt på institution och drygt 100 personer i familjehem, vilket i båda fallen är en liten minskning jämfört med 2004.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-44-8
Format: PDF
Antal sidor: 108
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00