/
/

Ekonomiskt bistånd årsstatistik år 2005 - Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Statistiken i denna publikation avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd och livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 § i socialtjänstlagen (2001:453), SoL samt i förekommande fall enligt 4 kap. 2 § i socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2001, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen. Även introduktionsersättning enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar ingår i begreppet ekonomiskt bistånd. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS).

Statistiken syftar till att redovisa hur många personer och hushåll som fått ekonomiskt bistånd samt vilka belopp som utbetalats, någon gång under 2005. Dessutom redovisas fördelningen av biståndsmottagare och biståndshushåll efter faktorer som kön, ålder, födelseland, arbetslöshet, biståndstid med mera. Även förändringar jämfört med året innan och tidigare år redovisas i denna rapport. Resultaten grundar sig på individdata.

Biståndshushåll

 • Under 2005 fick drygt 225 000 hushåll, bestående av knappt 407 000 individer, ekonomiskt bistånd någon gång under året. Dessa hushåll utgör knappt sex procent av hushållen i befolkningen1. Antalet biståndshushåll minskade med drygt 4 000 jämfört med 2004.
 • Cirka 21 procent av alla ensamstående kvinnor med barn fick ekonomiskt bistånd, vilket är en större andel än i alla andra hushållstyper. Jämfört med 2004 minskade antalet biståndsmottagande ensamstående kvinnor med barn med fem procent, vilket även sammanboende med barn gjorde. Övriga hushållstyper ökade däremot andelsmässigt mellan 2004 och 2005.
 • Ensamstående män utan barn var den hushållstyp i befolkningen där andelen biståndshushåll var näst störst, nio procent. Sammanboende par utan barn var den hushållstyp med minst andel biståndshushåll, två procent.
 • Det utbetalda beloppet per biståndshushåll var i genomsnitt 38 100 kronor, vilket var en ökning med 0,2 procent i fasta priser jämfört med 2004.
 • Andelen nya biståndshushåll av totalt antal hushåll i befolkningen, det vill säga hushåll som fått bistånd 2005 men inte 2004, var 2,1 procent. Motsvarande andel kvarvarande biståndshushåll av totalt antal hushåll i befolkningen, det vill säga andel hushåll i befolkningen som fått bistånd två år i följd, var 4,3 procent.

Biståndsmottagare

 • De knappt 407 000 biståndstagarna utgjorde 4,5 procent av befolkningen 2005. Mellan 2004 och 2005 minskade andelen biståndstagare med 2,6 procent.
 • Biståndsmottagarna var i stor utsträckning yngre människor. I de två yngsta åldersklasserna, 18-19 respektive 20-24 år, var andelen biståndsmottagare runt tio procent av samtliga invånare. Av det totala antalet biståndsmottagare, 18 år och äldre, var knappt 40 procent i åldern 18-29 år.
 • Av samtliga inrikes födda, 18 år och äldre, var två procent biståndstagare. Motsvarande uppgift i samma åldersgrupp för de som är födda utrikes var tolv procent.
 • Cirka 31 procent av biståndsmottagare 18 år eller äldre var långvariga biståndsmottagare, det vill säga personer i biståndshushåll som erhöll ekonomiskt bistånd minst tio månader under 2005. Detta är en procentenhet lägre än under år 2004.
 • Under 2005 var 36 procent av biståndsmottagarna 18-64 år arbetslösa utan arbetslöshetsersättning från a-kassa eller KAS någon gång under året. För manliga biståndstagare var denna andel högst, med 41 procent. För kvinnliga biståndsmottagare var motsvarande andel 31 procent.
 • Fem procent av biståndsmottagarna 18-64 år var inskrivna vid arbetsförmedlingen under hela året. Bland män var motsvarande siffra sex procent och bland kvinnor fyra procent.

Kostnader

 • Under 2005 utbetalades knappt 8,6 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot i kommunen. Det är en minskning med knappt två procent jämfört med 2004.
 • Drygt 3,8 miljarder kronor, eller 44 procent, av den totala biståndssumman utbetalades till biståndshushåll där antingen registerledaren eller dennes eventuella sammanboende eller båda är utrikes födda, exklusive flyktingar. Drygt 3,7 miljarder kronor av den totala biståndssumman utbetalades till inrikes födda biståndshushåll och resterande, knappt 1,1 miljarder kronor, utbetalades till flyktinghushåll.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-44-7
Format: PDF
Antal sidor: 93
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00