/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1, 2006 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

 

Inledning

I denna publikation redovisas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning under första kvartalet 2006. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet.
Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska medborgare redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under första kvartalet 2006

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser.

• Utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning uppgick till 2 174 miljoner kronor, vilket är en ökning med två procent jämfört med första kvartalet 2005. Tidsserien som redovisas i denna rapport börjar med första kvartalet 1995. Kostnaderna är som högst andra kvartalet 1997 och har därefter minskat med 38 procent.
• Det utbetalda beloppet för ekonomiskt bistånd exklusive bistånd till flyktingar, minskade i 3 av 21 län jämfört med första kvartalet 2005.
• Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar uppgick till drygt 277 miljoner kronor, vilket var 13 procent lägre än samma kvartal året innan. Biståndskostnaderna för flyktingar är 71 procent lägre än första kvartalet 1995, då den nuvarande mätserien påbörjades.
• Av de 216 kommuner som hade kostnader för flyktingar betalade 124 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Detta kan jämföras med första kvartalet 2005 då 212 kommuner redovisade kostnader för flyktingar, varav 117 betalade ut i form av introduktionsersättning. Av de biståndskostnader som betalats ut till flyktingar har andelen introduktionsersättning stigit från 12 procent tredje kvartalet 1997, då den var som lägst, till 60 procent första kvartalet 2006.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-44-6
Format: PDF
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00