/
/

Familjerätt år 2005

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen under år 2005. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om fastställande av faderskap, samarbetssamtal, upplysningar enligt 6 kap 19 § föräldrabalken (s.k. snabbupplysningar), utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, utredningar om medgivande till att ta emot utländskt barn för adoption enligt 6 kap 12 § socialtjänstlagen samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. För det bortfall som förekommer har korrigering gjorts på läns- och riksnivå. Uppgifterna avser hela år 2005 och den 31 december 2005 och redovisas per kommun, län och riket.

Statistiken visar bl.a. följande:

Totalt pågick nära 65 000 faderskapsutredningar under år 2005. Det innebär att i förhållande till antalet födda (drygt 100 300) under 2005 fastställdes faderskapet för ca 64 procent av dessa genom en faderskapsutredning. Flertalet av dessa utredningar - drygt 56 000 eller ca 86 procent - avslutades med att fadern bekräftade faderskapet. Cirka 0,3 procent avslutades med att faderskapet fastställdes genom dom, knappt 1 procent av utredningarna lades ned och ca 13 procent av utredningarna pågick fortfarande vid årets slut. En jämförelse med förhållandena åren 2000-2005 visar inte på några större skillnader i antalet faderskapsutredningar i förhållande till antalet födda respektive år.

I ca 94 procent av de fall där faderskapet fastställdes genom att fadern bekräftade faderskapet anmälde föräldrarna gemensam vårdnad om barnet. Denna andel har i stort sett varit densamma sedan år 2000.

Avsikten med samarbetssamtal är att föräldrarna ska bli eniga i frågor som rör ett barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Föräldrar till ca 19 700 barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år deltog i samarbetssamtal under 2005, vilket motsvarar ca 102 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Denna andel har under åren 2000-2005 varit i stort sett densamma.

Under 2005 var drygt 6 700 barn och ungdomar (0-17 år) föremål för utredning om vårdnad, boende och/eller umgänge, vilket motsvarar ca 35 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under åren 2000-2005 har denna andel varierat mellan 31 och 35.

Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Totalt tecknades under 2005 drygt 4 100 sådana avtal. En jämförelse med åren 2000-2005 visar inte på några större skillnader vad gäller antalet avtal.

Under 2005 lämnade kommunerna drygt 170 yttranden över nationella adoptioner, dvs. adoptioner av barn och ungdomar 0-17 år födda i Sverige. Flertalet av yttrandena - ca 77 procent - avsåg adoption av styvbarn.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-44-5
Format: PDF
Antal sidor: 71
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj