/
/

Funktionshindrade personer år 2005 - Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) år 2005 till personer yngre än 65 år.

Statistiken, som är en del av Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om boende i särskilda boendeformer, personer i ordinärt boende med hemtjänst och kommunal hemsjukvård, personer med anhörigbidrag, personer med hjälp av anhörig/närstående anställd av kommunen samt omfattningen av behovsprövad dagverksamhet och korttidsvård/korttidsboende.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. Ett visst partiellt bortfall förekommer för vilket korrigering gjorts av värden på riks- och länsnivå. Uppgifterna avser, beroende på variabel, den 1 oktober, den 5 oktober samt oktober månad 2005 och redovisas per kommun, län och riket.

Statistiken visar bl.a. följande:

  • Nära 17 900 personer yngre än 65 år, som bodde i ordinärt boende, var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2005. Jämfört med år 2000 betyder det att antalet personer med hemtjänst i denna åldersgrupp har ökat med ungefär 3 500 personer eller ca 24 procent.
  • I förhållande till antalet invånare 0-64 år har antalet personer med hemtjänst per 10 000 av befolkningen i denna åldersgrupp ökat från 20 år 2000 till 24 år 2005.
  • Kommunerna har redovisat ca 502 300 beviljade eller beräknade hemtjänsttimmar för beviljade insatser till personer yngre än 65 år under oktober månad 2005. Jämfört med samma månad år 2000 är det en ökning med ca 31 procent.
  • Av samtliga personer (0-64 år) som var beviljade hemtjänst fick ca 8 procent hemtjänst som huvudsakligen utfördes i enskild regi. År 2000 var motsvarande andel ca 5 procent.
  • Nära 5 800 personer yngre än 65 år bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2005. År 2000 var motsvarande antal ca 5 500 personer. Cirka 74 procent av de boende var i åldern 45-64 år.
  • Cirka 28 procent av samtliga personer 0-64 år, som bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2005, bodde i bostäder som drevs i enskild regi. Motsvarande andel var år 2000 ca 22 procent.
  • Drygt 40 procent av de boende i särskilda boendeformer hade 1-1½ rum med kokmöjligheter, wc, dusch eller bad. Andelen av de boende som delade bostad med annan/andra än maka/make/samboende eller annan nära anhörig var ca 1 procent.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-44-4
Format: PDF
Antal sidor: 110
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder