/
/

Äldre – vård och omsorg år 2005 - Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) till personer 65 år och äldre under år 2005.

Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om boende i särskilda boendeformer, personer i ordinärt boende med hemtjänst och kommunal hemsjukvård, personer med anhörigbidrag, med hjälp av anhörig/närstående anställd av kommunen samt omfattningen av behovsprövad dagverksamhet och korttidsvård/korttidsboende.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. Ett visst partiellt bortfall förekommer för vilket korrigering gjorts av värden på riks- och länsnivå. Uppgifterna avser den 1 oktober, 5 oktober och oktober månad 2005 beroende på variabel och redovisas per kommun, län och riket.

Statistiken visar bl.a. följande:

  • Nära 135 000 äldre, som bodde i ordinärt boende, var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2005. Det betyder att antalet äldre med hemtjänst ökat med ca 12 procent eller ca 14 000 personer jämfört med förhållandena år 2000. Samtidigt som antalet personer 80 år och äldre med hemtjänst ökat med ca 15 100 har antalet personer med hemtjänst i åldrarna 65-79 år minskat med ca 1 100 personer.
  • Sett i förhållande till antalet invånare i olika åldrar hade ca 3 procent av personer mellan 65 och 79 år hemtjänst och bland personer 80 år och äldre ca 20 procent. I förhållande till hela gruppen 65 år och äldre var det ca 9 procent. Jämfört med år 2000 innebär det att andelen med hemtjänst ökat med ca 2 procentenheter i åldersgruppen 80 år och äldre samt med ca 1 procentenhet i hela gruppen 65 år och äldre. Bland personer 65-79 år har andelen med hemtjänst minskat något.
  • Kommunerna har redovisat ca 4 130 600 beviljade hemtjänsttimmar under oktober månad 2005. Det innebär att antalet beviljade hemtjänsttimmar under oktober månad ökat med ca 15 procent jämfört med år 2000.
  • Av samtliga äldre som var beviljade hemtjänst fick ca 10 procent hemtjänst som i huvudsak utfördes i enskild regi. År 2000 var motsvarande andel ca 7 procent.
  • Cirka 100 400 äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2005. Det betyder att antalet boende har minskat med ca 17 800 personer eller ca 15 procent jämfört med år 2000. I åldersgruppen 65-79 år har antalet boende minskat med ca 7 000 och bland personer 80 år och äldre med ca 10 800 boende. Av de boende var ca 70 procent kvinnor och ca 80 procent var 80 år och äldre. 6
  • I förhållande till antalet invånare 65 år och äldre har andelen personer i denna åldersgrupp som bodde permanent i särskilda boendeformer minskat från ca 8 till 6 procent och i åldersgruppen 80 år och äldre från ca 20 till ca 17 procent jämfört med år 2000.
  • Av samtliga permanent boende i särskilda boendeformer bodde ca 13 procent i bostäder som drevs i enskild regi. Motsvarande andel år 2000 var ca 11 procent.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-44-3
Format: PDF
Antal sidor: 143
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre