/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–3, 2006

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning under tredje kvartalet år 2006, samt i summerad form för de tre första kvartalen samma år. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). I rapportens textdel finns även diagram som redovisar statistik från första kvartalet år 2000 fram till tredje kvartalet år 2006.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under tredje kvartalet år 2006

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser.

  • Under tredje kvartalet 2006 uppgick utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning till 2 139 miljoner kronor. Vid jämförelse med tredje kvartalet år 2005 är det ingen förändring procentuellt sett. Jämfört med första kvartalet år 2000 har utbetalningarna minskat med 21 procent fram till tredje kvartalet år 2006.
  • Till flyktingar har under det tredje kvartalet 2006 betalats ut 361 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är 51 procent högre än samma kvartal år 2005. Vid en jämförelse med första kvartalet år 2000 har det utbetalda biståndet ökat med fem procent.
  • Av de 231 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 132 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Tredje kvartalet år 2005 var det 212 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 122 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under de tre första kvartalen år 2006

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser.

  • Under de tre första kvartalen år 2006 betalades 6 561 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, vilket är en ökning med en procent jämfört med motsvarande period år 2005.
  • Till flyktingar har det under de tre första kvartalen år 2006 betalats ut 990 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Det är en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande period år 2005.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-44-12
Format: PDF
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00