/
/

Kommunal familjerådgivning år 2005

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över familjerådgivning som bedrivits eller bekostats av kommunerna under år 2005. Kommunerna ska enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, sörja för att familjerådgivning kan erbjudas dem som begär det. Familjerådgivning lämnas genom kommunernas egen försorg eller, sedan kommunen träffat särskild överenskommelse om detta, genom annan lämplig yrkesmässig rådgivare. (5 kap. 3 § SoL). Statistiken ingår för tredje året i rad i Sveriges officiella statistik (SOS).

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Under 2005 hölls drygt 93 700 familjerådgivningssamtal med cirka 49 700 personer i åldern 18 år och äldre. Det motsvarar 8 personer per 1 000 i befolkningen i åldrarna 18-69 år.
  • Ungefär 35 700 barn under 18 år berördes direkt eller indirekt i de ärenden som påbörjades under året.
  • I cirka 80 procent av de ärenden som påbörjades 2005 var de besökande gifta par eller samboende. Cirka 11 procent av ärendena gällde separerade par och 5 procent särboende.
  • I de flesta fall, 88 procent av de påbörjade ärendena, hade de besökande själva tagit initiativ till att kontakta familjerådgivningen. Näst vanligast, i 5 procent av fallen, var att kontakten togs efter hänvisning av läkare, kurator m.fl.
  • Antal påbörjade ärenden med parrelation var under 2005 cirka 20 000. Över 60 procent av samtliga relationer har pågått mellan 1 och 14 år.
  • I de ärenden som påbörjades 2005 var nästan tre fjärdedelar, 73 procent, av de vuxna personerna i åldern 30-49 år.

Stora variationer framkom mellan länen när det gäller andelen personer i befolkningen som besökte kommunal familjerådgivning 2005.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-44-11
Format: PDF
Antal sidor: 93
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj