/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–2, år 2006

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas utbetalda belopp för ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning under andra kvartalet år 2006. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

I denna rapport redovisas statistik från första kvartalet år 2000 fram till andra kvartalet år 2006.

Ekonomiskt bistånd under andra kvartalet år 2006

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser.

• Utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning uppgick till 2 240 miljoner kronor. Vid jämförelse med andra kvartalet år 2005 är det ingen förändring procentuellt sett. Jämfört med första kvartalet år 2000 har utbetalningarna minskat med 17 procent fram till andra kvartalet år 2006.

• Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar uppgick till drygt 347 miljoner kronor andra kvartalet år 2006, vilket var 40 procent högre än samma kvartal år 2005.

• Av de 222 kommuner som hade utbetalningar till flyktingar betalade 126 kommuner ut introduktionsersättning till dessa. Andra kvartalet år 2005 var det 216 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar, varav 120 kommuner betalade ut introduktionsersättning. Vid en jämförelse mellan första kvartalet år 2000 och andra kvartalet år 2006 har det utbetalda biståndet ökat med en procent.

Ekonomiskt bistånd under de två första kvartalen år 2006

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser.

• Under de två första kvartalen år 2006 betalades 4 417 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, vilket är en ökning med en procent jämfört med motsvarande period år 2005.

• Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under de två första kvartalen år 2006 var 625 miljoner kronor. Det är en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period år 2005.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-44-10
Format: PDF
Antal sidor: 49
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00