/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4, 2005 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Inledning

I denna publikation redovisas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd och statens kostnader för introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd till flyktingar under fjärde kvartalet och hela året 2004. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet på läns- och kommunnivå.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska medborgare redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar.Denna uppdelning gör det möjligt att visa de kommunala ekonomiska biståndskostnaderna.

Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under fjärde kvartalet 2005

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser.

  • Utbetalt ekonomiskt bistånd uppgick till drygt 2 100 miljoner kronor, vilket är en minskning med två procent jämfört med fjärde kvartalet 2004. Kostnaderna har sedan andra kvartalet 1997, då de var som högst minskat med 39 procent.
  • Det utbetalda beloppet för ekonomiskt bistånd exklusive bistånd till flyktingar, minskade i 8 av 21 län jämfört med fjärde kvartalet 2004.
  • Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar´uppgick till drygt 244 miljoner kronor, vilket var 16 procent lägre än samma kvartal året innan.Biståndskostnaderna för flyktingar är 74 procent lägre än första kvartalet 1995, då den nuvarande mätserien påbörjades.
  • Av de 214 kommuner som redovisade kostnader för flyktingar betalade 92 kommuner ut introduktionsersättning till flyktingar under fjärde kvartalet. Motsvarande kvartal 2004 var det 115 kommuner som betalade ut introduktionsersättning. Den andel av flyktingarnas bistånd som utgör introduktionsersättning har stigit från 12 procent tredje kvartalet 1997, då den var som lägst, till 54 procent kvartal fyra 2005.

Ekonomiskt bistånd under hela året 2005

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser.

• Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd uppgick till knappt 8 600 miljoner kronor, vilket är en minskning med två procent jämfört med hela året 2004.

• Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd, exklusive kostnaderna för flyktingar, uppgick till drygt 7 600 miljoner kronor.

• Biståndskostnaderna exklusive bistånd och introduktionsersättning till flyktingar har ökat i 13 av 21 län jämfört med hela året 2004.

• Ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar uppgick till nästan 970 miljoner kronor vilket var en minskning med 20 procent jämfört med hela året 2004.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-44-1
Format: PDF
Antal sidor: 55
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00