/
/

Assisterad befruktning 2003

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för de olika metoder som finns att sammanföra spermier och ägg i syfte att hjälpa ett infertilt par att få barn. Den vanligaste metoden har hittills varit provrörsbefruktning (in vitrofertilisering, IVF) men även andra metoder förekommer. I de fall mannen konstaterats vara helt steril kan donation av spermier för insemination eller IVF vara en tänkbar behandlingsform. Sedan januari 2003 är IVF med donerade ägg och spermier tillåtet i Sverige.

Under perioden 1991-1993 förbättrades behandlingsresultaten gällande IVF successivt. Därefter har de legat relativt oförändrade trots en övergång från först tre till två befruktade ägg som inleddes 1993 och därefter en övergång från två till ett befruktat ägg som påbörjades i liten omfattning år 2000. Socialstyrelsens nya föreskrifter gällande från januari 2003, att ett befruktat ägg som regel skall återföras, påskyndade övergången till ett befruktat ägg med bibehållna resultat men klar sänkning av flerbördsfrekvensen.

När det gäller IVF har under perioden 1991-2003

  • antalet fullbordade behandlingar med överförande av färska befruktade ägg ökat från ca 2 700 till ca 7 900 per år
  • antalet återföranden av övertaliga frysta/tinade befruktade ägg har ökat från ca 250 till nästan 2 000
  • medelantalet befruktade ägg som återförts vid varje behandlingstillfälle har minskat från 2,7 till 1,5
  • totala antalet inträffade graviditeter efter återförande av färska och frysta/tinade befruktade ägg ökat från ca 750 till ca 3 100 per år
  • var femte graviditet lett till missfall före 20 fullbordade graviditetsveckor
  • en minskning skett av utomkvedshavandeskapsfrekvensen från 4,8 till 1,6 procent
  • flerbördsfrekvensen vid förlossning sänkts från 35 till ca 12 procent vid återföranden av färska befruktade ägg, medan den för frysta/tinade ägg befruktade ägg minskat från 26 till 12 procent
  • antalet levande födda barn efter samtliga behandlingar ökat från 712 till 2 766
  • andelen kvinnor som fått barn ökat från 17 till 26 procent per återförande av färska befruktade ägg, medan samma resultat efter återförande av frysta/tinade ägg har varierat mellan 13 och 20 procent.
  • äggdonation är tillåten sedan 2003. Under 2003 gjordes 17 äggdonationer ledande till 19 överföranden med färska befruktade ägg som resulterade i 6 förlossningar och 5 överföranden med frysta befruktade ägg utan att någon graviditet uppstod.

Verksamheten gällande givarinseminationer har under perioden 1989-2003 varierat mellan ca 300 och 1 000 inseminationer per år vilket har resulterat i att det fötts mellan 25 och ca 90 barn per år. Ny behandlingsmetod, IVF med donerade spermier är tillåten sedan 2003. Under 2003 gjordes 24 fullständiga behandlingar (18 färska och 6 frysta) som resulterade i 5 förlossningar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-42-4
Format: PDF
Antal sidor: 65
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00